Eerste schop in de grond voor Broek Zuid

Broek - De eerste echte schop gaat binnenkort echt in de grond voor de nieuwbouwwijk Broek Zuid. Na jaren van plannen maken begint dit voorjaar het aanleggen van de eerste fase van de wijk.

De watergangen en kaveleilanden ten noorden van de Omkromte worden uitgegraven en bouwrijp gemaakt. De belangrijkste ontsluitingsweg van de woonwijk wordt It Súd. Deze weg wordt daarom als één van de eerste klussen verbreed en versterkt. De aansluiting op de Tramwei wordt verbeterd.

De aannemer maakt de eerste fase van de woonwijk bouwrijp. Dat betekent dat er de komende tijd heel wat grond af- en aangevoerd moet worden. De woonstraten worden aangelegd, riolering en leidingwerk wordt ingegraven en de kavels worden geschikt gemaakt om op te gaan bouwen. Alle kavels in de nieuwe woonwijk liggen straks aan open vaarwater. Dat water sluit aan op de Sylroede ten noorden van de wijk.

Het bouwrijp maken is gegund aan de combinatie Van der Meer b.v. uit Scharnegoutum en A. Faber b.v. uit Sondel. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar van 2019 afgerond. De gemeente gaat er vanuit dat de start van de kavelverkoop in de loop van het voorjaar zal plaatsvinden.