Incidenten verwarde personen opnieuw gestegen

DFM - In 2015 heeft de politie opnieuw te maken met een toename van incidenten waarbij verwarde personen zijn betrokken. Het aantal incidenten in Noord Nederland is gestegen van 8107 in 2014 naar 9485 in 2015.

Tussen 2011 en 2015 is jaarlijks sprake van een stijging met gemiddeld 13 procent. De stijging over 2015 is zichtbaar in bijna alle eenheden. Uit de cijfers is te lezen dat het totale aantal registraties van overlast door verwarde personen toenam van 40.012 in 2011 naar 65.831 in 2015: een stijging van 65 procent. Het gaat hier om een toename van het aantal registraties van incidenten en niet om een toename van het aantal verwarde personen, omdat eenzelfde persoon kan zorgen voor meerdere registraties en bij één registratie kunnen ook meerdere personen betrokken zijn. Alle eenheden volgen min of meer de landelijke trend. Politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg is binnen de politie verantwoordelijk voor dit thema: ,,In verschillende eenheden lopen inmiddels initiatieven waarbij nauw wordt samengewerkt tussen bijvoorbeeld de GGD, gemeente, GGZ en de wijkagenten.' Aalbersberg: ,,Iedereen kan tijdelijk de grip op zijn of haar leven kwijtraken en hulp nodig hebben als je hier niet meer zelfstandig of met hulp van een netwerk uitkomt. Als zich crisissituaties voordoen waarbij de politie de openbare moet handhaven, dan zijn wij daar altijd bij. Dat geldt ook als behandelaars van verwarde personen bescherming nodig hebben.'' Aanjaagteam verwarde personen In september 2015 is het Aanjaagteam verwarde personen gestart in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit team streeft ernaar dat alle gemeenten in de zomer van 2016 kunnen beschikken over een sluitende en duurzame aanpak van zorg en ondersteuning. De politieaanpak maakt daar deel van uit. Pieter-Jaap Aalbersberg en Henk van Dijk (voorzitter Landelijk Platform Verwarde Personen) maken namens de politie deel uit van dit Aanjaagteam. Passend hulpaanbod Het Aanjaagteam gaat zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van mensen en hun familie en omgeving. Maar als het eigen netwerk niet meer voldoende is, is extra ondersteuning nodig. Dit aanbod van passende ondersteuning geldt voor verwarde personen, maar ook voor hun familie en omgeving. De gemeenten hebben hierin de regie en werken nauw samen met zorgverleners en de politie. Het is een complex vraagstuk vanwege het gegeven dat mensen met verward gedrag vaak meervoudige problemen hebben, er vele invalshoeken een rol spelen en samenwerking van verschillende vakdisciplines nodig is. Een belangrijk punt in de ketenaanpak is de aandacht voor preventie en vroegsignalering. Hiermee wordt getracht meer aan de voorkant van de problematiek te komen, met als inzet (ernstiger) persoonlijk leed en risico’s voor de samenleving te verminderen.