Gevolgen voor vogels door zandwinning nog niet uitgesloten

LEmmer - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de winning van industriezand in het IJsselmeer opnieuw beoordeeld. Zij concludeert dat met de nieuw beschreven maatregelen de negatieve gevolgen voor beschermde vogelsoorten weliswaar verminderen, maar nog niet zijn uit te sluiten.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. De bevoegd gezagen – in dit geval de minister van Infrastructuur en Milieu, het Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en de gemeenteraad van De Fryske Marren besluiten over de benodigde vergunningen, respectievelijk het op te stellen bestemmingsplan. Het plan Smals IJsselmeer BV te Cuijk wil industriezand winnen uit het IJsselmeer, in een gebied met een oppervlakte van 250 hectare, gelegen op 5 kilometer ten zuiden van de kust van Fryslân en 7 kilometer ten westen van de Noordoostpolder. Het IJsselmeer is een beschermd natuurgebied (Natura 2000), vooral omdat het een belangrijk leefgebied is voor veel watervogelsoorten. Een zandwinning van deze omvang in zo’n gebied brengt een complex toetsingstraject met zich mee. Voordat over de benodigde vergunningen en het bestemmingsplan besloten wordt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie dat het rapport al veel informatie bevatte maar op één onderdeel nog niet compleet was. De initiatiefnemer heeft het rapport daarom aangepast. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. Het advies In het studiegebied komen veel beschermde watervogels voor, zoals de Toppereend en de Kuifeend. Door de zandwinning verdwijnt voor deze soorten belangrijk voedselgebied en worden vogels verstoord. Om verstoring en aantasting van leefgebied te beperken beschrijft het rapport verschillende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het instellen van een nachtelijk vaarverbod in maart en april, het bundelen van vaarroutes en het beperken van de recreatievaart. Hiermee wordt de verstoring van de vogels verminderd. De Commissie constateert echter dat met deze maatregelen nog niet aan de eisen van de natuurwetgeving wordt voldaan. De Commissie adviseert daarom te onderzoeken of het mogelijk is voor deze soorten eerst te investeren in de kwaliteit van het leefgebied door verbetering van de voedsel- en rustsituatie