Kinderen gezocht die Tolhuisbrug 'open' willen zingen

Joure - De Tolhuisbrug in Joure wordt op zaterdag 7 mei officieel geopend. De organisatie is daarvoor nog op zoek naar kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar die de nieuwe brug mee open willen zingen.

Wil jij zingen bij opening van de nieuwe Tolhuisbrug op zaterdag 7 mei om 17.30 uur? Meld je dan aan op tolhuisbrug2016@gmail.com. Je ontvangt dan de tekst en een mp3 van het gloednieuwe lied. Het lied wordt maandag 2 mei in de Haskerfjildsschool op cd opgenomen. De cd is op de presentatie op 7 mei gratis voor de deelnemers aan het lied. Meer info is te verkrijgen door een mailtje te sturen naar tolhuisbrug2016@gmail.com of hanswempe@gmail.com. [playlist ids="46189"] De nije Tolhúsbrêge De nije Tolhúsbrêge, moatst ris sjen, dy is no klear. In oanwinst foar de wettersport, wat wolle wy noch mear. De Kolk is wer in haven, krekt as 100 jier ferlyn. It boatsjefolk hat op ’e Jouwer altyd foar de wyn. In brêge is as bouwurk, seit men, tige ynteressant. It bringt de minsk oer ’t wetter feilich nei de oare kant. Mar der is ek in neidiel, is in brêge wat te leech, dan wurdt dat foar de boatsjes om te farren wol wat dreech. It moaiste is in brêge dy ’t de goeie maten hat. Net te heech, te leech, te breed, te smel, te lang en net te koart. De nije Tolhúsbrêge, moatst ris sjen, dy is no klear. In oanwinst foar de wettersport, wat wolle wy noch mear. De Kolk is wer in haven, krekt as 100 jier ferlyn. It boatsjefolk hat op ’e Jouwer altyd foar de wyn. Se komme yn in sloep, in skou of mei de rûnffeartboat. De Jouwer biedt toeristen jierren al in hiele soad. Gesellige terraskes, winkels, goeie iterij. Foar jong en âld, foar grut en lyts; De Jouwer makket blij. En no farre wy samar omtrint oan yn ’t sintrum ta. Wat moai dat wy ynienen dizze nije brêge ha. De nije Tolhúsbrêge, moatst ris sjen, dy is no klear. In oanwinst foar de wettersport, wat wolle wy noch mear. De Kolk is wer in haven, krekt as 100 jier ferlyn. It boatsjefolk hat op ’e Jouwer altyd foar de wyn. (brêchje) Wy witte it, mei dizze brêge binn’ we der noch net. Wy hâlde altyd winsken yn ús holle en ús hert. Mar we bin wer in oantal stappen fierder op ús paad. De nije Tolhúsbrêge, in prachtich resultaat