Evaluatierapport vangen en doden van ganzen met CO2 gereed

Joure - In het kader van de provinciale ‘Fryske Guozzenoanpak’ zijn er in juni vorig jaar, op verzoek van de Fauna Beheereenheid, ruiende zomerganzen gevangen en gedood met CO2.

Dit gebeurde in een natuurterrein van it Fryske Gea. Deze ingreep is recent geëvalueerd door de betrokken partijen. Wat goed ging: het betrof een snelle maatregel met een groot effect, waarbij verstoring van de overige natuur minimaal was. Wat beter kan: de maatregel sneller uitvoeren en een opstelling kiezen waarbij ganzen niet beklemd raken. Ook kwam naar voren dat verstoring door kijkers een negatieve invloed heeft. Resultaten en verbeterpunten De evaluatie laat zien dat er met deze ene snelle maatregel een groot effect behaald is. In totaal zijn er 1.574 ganzen gevangen en gedood. De verstoring van de overige natuur was minimaal en er werd aan alle vergunningsvoorwaarden voldaan. De betrokken partijen zoals de provincie, FBE en grondeigenaar it Fryske Gea hebben gezamenlijk verbeterpunten afgesproken. Hiermee moet de ingreep een volgende keer beter verlopen. De maatregelen richten zich met name op het drijven en vangen van de ganzen. De opstelling moet bij een volgende keer in een cirkel worden geplaatst. Zo kunnen er geen hoeken ontstaan waarin ganzen klem komen te zitten. Indien nodig worden er ook meer CO2-wagens ingezet om de wachttijd te verkorten. De gehele ingreep gaat dan sneller om zodoende stress bij de dieren te verminderen. De voorzieningen en opstellingen worden vooraf goed gecheckt op deze verbetermaatregelen. Ook moeten de partijen voorkomen dat er complicaties optreden, zoals verstoring door kijkers. Hierdoor kan er teveel onrust bij de dieren ontstaan, zoals de actie van vorig jaar liet zien. De totale kosten voor deze maatregel bedroegen 3000 euro. Het vervolg Het vangen en doden met CO2 is een onderdeel van de Fryske Guozzenoanpak. De FBE en de natuurorganisaties zetten zich in om het aantal zomerganzen in Fryslân terug te dringen. Het betreft onder andere maatregelen zoals het prikken van eieren, afschot, het plaatsen van rasters rond enkele natuurterreinen én het vangen en doden met Co2. De provincie toetst op verstoring van de natuur in het kader van de Flora & Faunawet en de Natuurbeschermingswet. De verbeterpunten van deze evaluatie worden bij een volgende ontheffing als voorwaarden opgenomen. Achtergrond Het natuurbeleid is in 2014 van het Rijk overgedragen naar de provincies. Daarmee is ook de ganzenaanpak overgegaan naar de provincies. Elke provincie heeft samen met de partijen een eigen aanpak geformuleerd. Het doel is om de schade aan landbouwgewassen in Fryslân jaarlijks met 5-10% te verminderen. Met de Fryske Guozzenoanpak is afgesproken dat er een periode van winterrust voor de trekganzen wordt ingevoerd. Daar staat tegenover dat natuurorganisaties hebben toegezegd mee te werken aan een flinke reductie van het aantal overzomerende ganzen (van 37.000 naar 10.000).