Wetterskip verbetert 58 kilometer dijken

Lemmer - Wetterskip Fryslân verbeterde in 2015 over een lengte van 58 kilometer aan zeedijken, IJsselmeerkeringen en lokale oevers en kaden. Het waterschap legde 56 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aan, realiseerde 25 vispassages en creëerde 115 hectare aan extra waterberging in vaarten en polders om zware regenval te kunnen opvangen.

Dat staat in de Jaarrapportage 2015 die het dagelijks bestuur voorlegt aan het algemeen bestuur. Wetterskip Fryslân werkte in 2015 op diverse terreinen aan het keren van zeewater, het op peil houden van het binnenwater, het schoonmaken van afvalwater en het verbeteren van de waterkwaliteit in sloten en meren. Het waterschap investeerde ruim tien miljoen euro in renovatie en vervanging van gemalen. In 2015 werden onder meer de zeegemalen bij Zwarte Haan en Roptazijl, het boezemgemaal, Dongerdielen en diverse kleinere gemalen voorzien van nieuwe pompen. Bij Herbaijum en in de polder Nieuwkruisland werden gemalen geheel vernieuwd. Waterberging Zes miljoen euro investeerde het waterschap in extra waterberging, het vispasseerbaar maken van gemalen en sluizen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en overige maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. De klimaatverandering zorgt voor meer neerslag en een stijgende zeespiegel. Door het breder maken van vaarten en sloten en het creëren van extra bergingsruimte in polders en natuurgebieden, kan Fryslân de neerslag beter verwerken. Bij het Koningsdiep en De Tsjonger en op Vlieland en Schiermonnikoog voerde het waterschap projecten uit om verdroging tegen te gaan. Wetterskip Fryslân investeerde in 2015 ruim 20 miljoen euro in verbetering van de zeedijken, IJsselmeerkeringen en oevers en kaden. Grote projecten waren de oevers rond het Gaastmeer, Lits-Leyen en de Drie Pollen. Ook de dijkverbetering bij Lemmer langs het IJsselmeer en op Ameland gingen van start. Verder investeerde het waterschap ruim vier miljoen euro in het vervangen van persleidingen en in het verbeteren en energiezuiniger maken van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierin zuivert het waterschap afvalwater van huishoudens en bedrijven. Wetterskip Fryslân had in 2015 voor 127,9 miljoen euro aan uitgaven en 128,1 miljoen euro aan belastinginkomsten. Het resterende bedrag van 0,2 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve. Het algemeen bestuur bespreekt de jaarrekening op 23 mei in de commissievergadering algemene zaken en financiën. Op 7 juni neemt het algemeen bestuur een besluit over het vaststellen van de Jaarrekening 2015.