Financiële stabiliteit biedt ruimte om te investeren

Joure - Gemeente De Fryske Marren sluit het jaar 2015 af met een positief saldo van €2,37 miljoen. Het huishoudboekje van de gemeente is op orde en de risico’s zijn in beeld, zodat er vanaf 2017 weer wat meer ruimte is om te investeren.

,,Net allinich yn it ûnderhâld fan grien, brêgen en diken, mar just ek yn de oare foarsjennings foar ús ynwenners'', zegt wethouder Durk Durksz namens het college. Het college presenteerde woensdagavond de jaarrekening 2015 en de kadernota 2016 aan de gemeenteraad en stelt een aantal investeringen voor. Risico’s goed in beeld ,,It is ús taak om it jild goed te besteden yn de mienskip'', zegt Durk Durksz, portefeuillehouder financiën. Jaarlijks wordt de kadernota opgesteld met de hoofdpunten van het gemeentelijk beleid, als voorbereiding voor de begroting van het komende jaar. Net als in 2014 sluit de gemeente ook 2015 met een positief saldo af. Bovendien is er na de eerste twee fusiejaren goed zicht op de risico’s in de verschillende beleidsterreinen, zoals centrum Lemmer, de ruimtelijke projecten in Balk en het sociaal domein. Het college vindt het nu dan ook verantwoord om wat minder te sparen en - zonder de risico’s uit het oog te verliezen - weer wat meer te investeren, binnen verantwoorde grenzen. Meer geld van het rijk Hiervoor is ruimte door onder meer een hogere algemene uitkering vanuit het rijk en een hoger resultaat uit de aan- en verkoop van grond, vooral door meer kavelverkoop. De jaarrekening 2015 is goedgekeurd door de accountant, maar de accountantsverklaring over het geheel kan men nog niet afgeven door de landelijke problematiek rondom het sociaal domein. Evenwicht in sociaal domein In het sociaal domein is in de gemeente evenwicht tussen uitgaven en inkomsten, maar het blijft de komende twee jaar nodig om geld te reserveren voor extra inzet van personeel. Het college vindt het belangrijk om de invoering van het sociaal domein goed af te ronden zodat inwoners geen nadeel ondervinden van de ontwikkeling van de gemeente op dit gebied.