Fryske Foarlêswike

Joure - Yn de wike fan 6 oant en mei 10 juni waard der op omtrint 400 pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen foarlêzen oan pjutten út in Tomke boekje.

Dizze Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse yn de mande mei de Tomke wurkgroep. It Tomke -projekt stimulearret it lêzen en foarlêzen yn it Frysk oan pjutten. Ek yn Lemsterlân waard der foarlêzen op alle pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen. Alle pjutten krigen it nije Tomkeboekje mei nei hûs.