Fryslân sluit deal met Rijk voor snellere energietransitie

LEEUWARDEN - Alle 24 Friese gemeenten, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân slaan de handen ineen om een forse bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Vandaag (foto) tekende wethouder Isabelle Diks namens alle Friese partijen de deal ‘Regio-overeenkomst Pilot Regionale Energiestrategie'. Doel van de Friese energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie, krachten in de regio nog meer te bundelen en concrete projecten te versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen. Het Rijk en VNG, IPO en de Unie van Waterschappen (de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen) gaan Fryslân ondersteunen bij het opstellen van een Friese energiestrategie. Energieneutraal Op Europees niveau is de ambitie afgesproken om in 2050 80-95% CO2 te besparen ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om al voor 2050 energieneutraal te zijn. Een energiestrategie geeft aan wat op korte en lange termijn hiervoor nodig is wat betreft besparing en verduurzaming, hoe en waar energieprojecten in de regio gerealiseerd kunnen worden en welke partijen daarbij een rol hebben. De regionale en nationale keuzes op korte en lange termijn kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd. Versnellen energietransitie Cruciaal in de aanpak is de samenwerking. Zowel binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als tussen de gemeenten, provincie, waterschap en het Rijk. Door de aanpak op regionale schaal in te steken, kijken de gemeenten, provincie en het Wetterskip gezamenlijk naar de energieopgave en het potentieel voor besparing en duurzame opwekking van energie in Fryslân. Ook een breed netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en maatschappelijke partijen zullen worden betrokken. Draagvlak Isabelle Diks, wethouder van de gemeente Leeuwarden is de bestuurlijke aanjager: ,,In Fryslân werken burgers, instellingen, energiecoöperaties, bedrijven en de lokale overheden al op verschillende niveaus samen aan de energievoorziening voor de toekomst. Met deze gezamenlijke pilot kunnen we de samenwerking verbeteren. Er zal een plan moeten komen dat gebaseerd is op draagvlak van inwoners en bedrijven." Pilotregio's Fryslân behoort tot de vijf pilotregio’s. Naast Fryslân zijn dat Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant en Drechtsteden. Volgend jaar leveren zij een  uitvoeringsplan op. Tegelijkertijd treffen ook andere regio's voorbereidingen om tot een regionale energiestrategie te komen. Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen van de vijf pilotregio's en regio's die voorop lopen. Het doel is dat uiteindelijk alle regio's een regionale strategie hebben, zodat er een landelijk dekkend overzicht ontstaat.