College DFM: acht locaties woningen voor statushouders

Joure - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren stelt de

gemeenteraad voor om op acht verschillende locaties tijdelijke woningen bouwen voor de huisvesting van statushouders. Het college ziet dit als beste mogelijkheid om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid in het huisvesten van deze nieuwe inwoners. Na een oproep door de gemeente zijn 206 reacties namens ruim 650 inwoners binnengekomen, met duidelijke gevoelens, meningen en alternatieven. Na analyse van deze reacties kiest het college er toch voor om de voorgestelde oplossingen verder uit te werken. Het college is zich bewust van de emoties en wil daarom in goed overleg met de betreffende dorpen een aantal aangedragen alternatieve locaties serieus onderzoeken. Ook gaat het wat het college betreft om een periode van maximaal 10 jaar. Onderzoek naar door dorpen aangedragen alternatieven Naar aanleiding van de reacties stelt het college voor om door dorpen aangedragen alternatieven te onderzoeken op haalbaarheid. Het college vindt dat hierover binnen drie maanden helderheid moet zijn. Voor deze alternatieven gelden dezelfde voorwaarden als voor de nu voorgestelde locaties. Het college stelt daarnaast voor om ook het verhuurbaar particulier woningaanbod actief mee te nemen. Dit kan als de raad de kaders wil verruimen bij het zoeken van mogelijke oplossingen. Overleg met woningcorporaties en andere grote Friese gemeenten Het college vindt het belangrijk dat het overleg met de woningcorporaties wordt voortgezet en dat resultaten van deze gesprekken in de verdere uitwerking worden meegenomen. Ook stelt het college de raad voor om in overleg te gaan met de overige vier grote Friese gemeenten, over het maken van afspraken over de taakstelling. Verdere procedure Het voorstel wordt op 14 september besproken in de raadscommissie ruimte. Op 28 september zal de gemeenteraad over het plan besluiten. Na besluitvorming door de raad worden de plannen verder uitgewerkt. Het college adviseert de raad om, als de locaties definitief zijn, in overleg met de omgeving tot een goede ruimtelijke inpassing te komen. Na de besluitvorming over de locaties volgen ook de ruimtelijke procedures. In het kader van die procedures kunnen inwoners dan een formele reactie indienen.