Website over agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân

Joure - In Fryslân doen veel boeren en particulieren vol overgave aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit doen zij op hun agrarische gronden.

Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust of weten niet wat de bereikte natuurresultaten zijn. Het Kollektivenberied Fryslân (KBF) lanceert daarom de website www.kbf.frl om te communiceren over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân. Op de website is informatie te vinden over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer met zijn vier leefgebieden: open grasland, open akkerland, droge dooradering en natte dooradering. Verder wordt uitgelegd wat de verschillende beheerpakketten zijn waarmee de beheerders werken om tot goede resultaten te komen. Deelname aan agrarisch natuurbeheer is vrijwillig. De beheerders die aan weidevogel-, landschap-, akker- of sloot(kanten)beheer doen, ontvangen een vergoeding ter compensatie van de inkomstenderving of de beheeractiviteiten. In Fryslân zijn zeven professionele agrarische collectieven die de beheeractiviteiten van ruim 2.000 Friese boeren coördineren. Het Kollektivenberied Fryslân (KBF) is het samenwerkingsverband van deze zeven collectieven en LTO Noord Fryslân. Het KBF is het gezicht van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân. Als belangenbehartiger is het KBF een krachtige gesprekspartner voor overheden en (groene) organisaties over onder andere natuurbeleid. Het KBF zorgt voor kennisuitwisseling, verzamelt data en communiceert erover naar de achterban en de inwoners van Fryslân. Landelijk wordt samengewerkt met alle 40 collectieven binnen BoerenNatuur.nl