Duurzamere akkerbouw met Potato Valley

Joure - The Potato Valley (TPV) is woensdag in aanwezigheid van gedeputeerden Kramer (Fr) en Staghouwer (Gr) gelanceerd. Dit gebeurde op proefboerderij De Kollumerwaard in Munnekezijl. In The Potato Valley werken telers, onderwijs, onderzoek en bedrijven samen. Doel is een duurzamer akkerbouwsysteem in het noorden van Fryslân en Groningen te ontwikkelen.

Toppositie behouden In het noordelijk kleigebied van Fryslân en Groningen is de teelt van pootaardappelen de spil van de akkerbouw. Deze regio neemt met 23% van de mondiale export (naar meer dan 80 landen) een absolute toppositie in. Om deze positie ook in de toekomst te kunnen behouden en te versterken is hoogwaardige kennisontwikkeling nodig. Op het gebied van klimaat, bodem, verzilting en gewasbescherming liggen grote uitdagingen. Maar ook op het gebied van kwaliteitseisen van het pootgoed. Dit vraagt om een duurzaam teeltsysteem waar de Potato Valley een bijdrage aan moet leveren. Kracht door verbinding The Potato Valley biedt een platform waar telers, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en overheid met elkaar samenwerken aan een duurzamer akkerbouwsysteem. Vanuit dit platform moeten concrete projecten voortvloeien. 'Kracht door Verbinding' is ons motto, aldus Tineke de Vries (voorzitter Potato Valley). Bij de start is een groot aantal organisaties betrokken: De provincies Fryslân en Groningen, De pootgoedacademie in Groningen, HZPC uit Joure, Agrifirm en SPNA Kollumerwaard. Maar ook Averis/Avebe, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Terra, Agrofuture, LTO Noord, AJF, GrAJK en NAV. De provincies Fryslân en Groningen ondersteunen dit initiatief en financieren het platform samen met de deelnemers. Gezamenlijke agenda Gezamenlijk is een agenda met verschillende thema’s voor onderzoek en onderwijs opgesteld. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een duurzamere teelt die leidt tot minder verbruik van water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Ook gaat het om de ontwikkeling van pootaardappelrassen die beter bestand zijn tegen ziekten. Maar ook om minder water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen vragen. Tenslotte is het gebruik van minder chemicaliën noodzakelijk. Ontwikkeling kennis Daarnaast zijn twee thema’s benoemd voor de ontwikkeling en integratie van kennis. Groene opleidingen moeten een betere aansluiting krijgen op de vraag uit de sector. Ook wordt binnen dit project ingezet op kennisontwikkeling bij teler. Fryslân en Groningen In eerste instantie gaat TPV van start in Fryslân en Groningen, maar een uitbreiding en/of samenwerking met andere gebieden ligt voor de hand. De Potato Valley heeft Hiske Galema aangesteld als kwartiermaker om het platform in te richten. Maar ook om de deelnemende partijen te begeleiden bij de aanvraag en uitvoering van de projecten die voortvloeien uit dit platform.