Ruim tien miljoen voor bijdragen aan betere waterkwaliteit

FRYSLAN - Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân stellen gezamenlijk 10,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten vanuit de landbouw die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Gedeputeerde Sietske Poepjes, waterschapsbestuurder Marian Jager-Wöltgens en bestuurslid Tineke de Vries van LTO Noord ondertekenden daartoe vandaag, vrijdag 4 november, een overeenkomst. Naast het verminderen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen komt de inrichting van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van groene zuiveringen in bepaalde watergangen voor vergoeding in aanmerking. Hierbij is ook ruimte voor een combinatie met klimaatmaatregelen, zoals het creëren van extra waterberging. De drie partijen streven naar een optimale mix van maatregelen voor zowel boerenerf, bodemgebruik als inrichting van vaarten en sloten. Het geld gaat bij voorkeur naar gebiedsgerichte projecten waarbij meerdere agrariërs samenwerken. Lokaal maatwerk is een belangrijk uitgangspunt. Deltaplan en Schoon Erf De middelen dragen bij aan het uitvoeren van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), opgesteld door LTO Nederland en de Unie van Waterschappen. Hierbij neemt de land- en tuinbouwsector zelf het initiatief voor projecten die bijdragen aan een duurzaam watersysteem gekoppeld aan een duurzame bedrijfsontwikkeling. Bijvoorbeeld het project ‘Schoon erf, schoon water’. Hiermee willen Wetterskip Fryslân, LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Agrarische Jongeren Friesland in de periode tot 2021 de afspoeling van stoffen zoals fosfaat en stikstof van erven van melkveebedrijven in Fryslân met 80 procent verminderen. Europese bijdrage De 10,3 miljoen maakt onderdeel uit van een groter pakket aan maatregelen waarover vandaag afspraken zijn gemaakt. In totaal komt daarmee voor de komende vijf jaar, 34 miljoen euro beschikbaar voor waterdoelen in Friesland. Daarvan is 17 miljoen euro aan co-financiering afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.