Gemeente, corporaties en huurdersverenigingen ondertekenen prestatieafspraken

DFM - Deze week hebben gemeente De Fryske Marren, de huurdersverenigingen Haskerland, Lemsterland en Zuidwest-Friesland en de woningcorporaties Accolade, Lyaemer Wonen, Wonen Zuidwest Friesland en Elkien de ‘Prestatieafspraken De Fryske Marren 2017 - 2021’ ondertekend.

Deze afspraken komen voort uit de Woningwet 2015. Deze wet is sinds 1 juli 2015 vorig jaar van kracht. Belangrijk uitgangspunt van de wet is dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken met elkaar maken over volkshuisvesting. De partijen zijn blij dat er goede afspraken gemaakt zijn in het belang van het wonen en de huurders in De Fryske Marren.

De partijen beschouwen elkaar als partners in het wonen. Gemeente, corporaties en huurdersverenigingen hebben concreet afspraken gemaakt over de wijze van samenwerken en hoe ze elkaar kunnen versterken. Maar ook hoe we samen in een veranderende woningmarkt betekenisvol kunnen zijn voor hun huurders. Kennisdelen en het zoeken naar coalities met andere partners in de zorg- en welzijnsector zijn uitgangspunten voor samenwerken.

Partijen vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen beschikbaar zijn in De Fryske Marren. Het komende jaar brengen ze in beeld hoe het staat met de de verhuur, vrijkomende woningen en het aantal woningzoekenden in de gemeenten. Ook wordt gewerkt aan maatwerkondersteuning voor huurders die een betalingsrisico lopen. De gemeente en de woningcorporaties in De Fryske Marren continueren hun inzet voor de huisvesting van statushouders door 1 op de 5 van de opnieuw verhuurbare woningen beschikbaar te stellen in 2017.

De partijen willen een zo duurzaam mogelijk woningvoorraad. Dit is goed vanuit het oogpunt van betaalbaarheid en wooncomfort. Om een extra inzet te plegen verkennen partijen de mogelijkheden en kansen die het recent vastgestelde Klimaatakkoord Parijs biedt.