Ingezonden brief | Goed en minder goed

Joure - Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Op 10 maaie efkes alles noch ôfslute en dan it bêd in. Jawol, in grutte taske hinget dan oan de bûtenkant fan de foardoar. Dit docht my tinken oan in grapke of op in ferkeard adres ôfjûn. Ik bin benijd. Yn de plestik taske sit in biobakje foar op it oanrjocht fan de gemeente De Fryske Marren. In hiele moaie gêste fan de gemeente.

No is der tsjinwurdich faak krityk fan de gemeente op ús tûke swimbadbehearder Theunis Braaksma. De minder goede, minne gêste is, dat dizze man fan deselde Fryske Marren syn ûntslach krigen hat. Je sjogge mar, jo kinne jo wurk blykber ek te goed dwaan.

Sjouke Kerkstra, De Jouwer