Gemeente handhaaft nog niet op Omkromte

JOURE - De gemeente gaat nog niet handhaven op de Omkromte in Joure. Het pad Omkromte in Joure is openbaar en daarom moet de gemeente handhavend optreden.

Als de gemeenteraad besluit dat verzoek niet te honoreren en de strook dus openbaar blijft ligt het voor de hand dat die openbaarheid ook feitelijk mogelijk wordt. Dan moeten allerlei obstakels, van hekken tot struiken en van boomstammen tot schuttingen dus verwijderd worden. Het zo nodig afdwingen van die verwijderingen is een bevoegdheid van het college. Het college wil wachten met maatregelen totdat de gemeenteraad een besluit over de openbaarheid, of over de onttrekking daaraan heeft genomen.

Omwonenden wilden het pad achter de Kooilaan aan de openbaarheid onttrekken. Vereniging Moai Skarsterlân wees de gemeente erop dat het pad openbaar is en koos voor de rechterlijke gang. Deze stelde in juli van dit jaar de vereniging in het gelijk: het pad is openbaar gebied.

Gelet op de mogelijkheid dat de raad besluit het verzoek van aanwonenden in te willigen en de verstrekkende gevolgen een besluit omtrent bestuursdwang aan te houden tot na het besluit op dat verzoek en dus op dit moment niet tot handhaving over te gaan. De FNP vindt dat de gemeente zich aan de uitspraak van de rechter moet houden: ‘De rjochter wol dat de gemeente binnen 6 wiken passende maatregelen nimt en hanthavenjend optreedt. De FNP sjocht graach dat it Kolleezje sa rap mooglik útfiering jout oan de rjochterlike útspraak. De FNP fynt it wichtich dat it paad foar de mienskip en toeristen iepenbier bliuwt.’