Ingezonden brief | Vóór handhaving openbaarheid Omkromte

Joure - In de Jouster Courant van 22 november stond een artikel over het al dan niet openbaar zijn van “De Omkromte”. Hierin worden door een aantal bewoners van de Kooilaan onjuiste beweringen gedaan die de Vereniging “Moai Skarsterlân” graag wil ontkrachten.

Voor het goede begrip: Onze vereniging zet zich in om landschappelijke- en culturele waarden in onze gemeente te behouden en heeft zich eerder ingespannen om de bouw van een hotel aan de oever van de Langweerderwielen te voorkomen. Vandaar dat wij ons ook hebben ingezet om één van de nog bestaande delen van het eeuwenoude voetpad van Joure via Boornzwaag naar Langweer te behouden.

De kern van het verhaal is dat in het verleden de ca. 12 m. brede singel openbaar was en door de Jousters graag gebruikt werd als wandelpad. Zelfs de Avondvierdaagse heeft er nog gebruik van gemaakt.

In de zeventiger jaren liep de gemeentegrens tussen Doniawerstal en Haskerland door het midden van de singel. In diezelfde tijd werd de ruilverkaveling Akmarijp uitgevoerd en werd de singel door aanwonenden aangekocht.

De grens van de ruilverkaveling ter plaatse van de Omkromte kwam exact overeen met de gemeentegrens. Dat betekende dat de N.W. helft (liggend in Doniawerstal) van de singel wel binnen de ruilverkaveling viel maar het Z.O. deel (liggend in Haskerland) niet.

Dat hield in dat ten gevolge van bepalingen in de Ruilverkavelingswet het Doniawerstal deel niet meer openbaar zou zijn in het geval dat het pad niet meer in het definitieve plan van de Ruilverkaveling was vermeld. Het Haskerland deel viel daarbuiten en bleef daardoor openbaar tenzij volgens de bepalingen in de Wegenwet het pad gedurende meer dan dertig jaar niet zou zijn gebruikt of dat de gemeenteraad een besluit had genomen om dat deel van de singel niet meer openbaar te verklaren.

Wij hebben bij de Rechtbank Noord Nederland met verklaringen duidelijk aangetoond dat het pad de laatste dertig jaar wel degelijk door wandelaars werd gebruikt en dat een dergelijk raadsbesluit is nooit genomen.

Daaruit concludeerden wij dat het Haskerland deel nog steeds openbaar is (hetgeen ook door de Rechtbank is bevestigd). Van het Doniawerstal deel kan dat niet door documenten of andere bewijzen gestaafd worden. De stelling dat door het passeren van de ruilverkavelingsakte de openbaarheid van de singel zou zijn opgeheven is juridisch volslagen onjuist omdat het Haskerland deel buiten de grens van de ruilverkaveling viel en daardoor zijn oorspronkelijke openbaarheid heeft behouden. Ook op de zogenaamde Wegenlegger (waarop alle openbare wegen worden aangegeven) die na de ruilverkaveling gold is de Omkromte als openbaar aangegeven.

De bewering in het artikel dat het College van B&W tot de conclusie is gekomen dat de singel aan de openbaarheid is onttrokken is onjuist en wordt gelogenstraft door het feit dat het College niet in beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank en door het voorstel van B&W aan de Commissie Bestuur om de openbaarheid intact te laten.

Het vermelde feit dat er nieuwe stukken zijn opgedoken die tot een ander vonnis zouden hebben geleid als ze ten tijde van de rechtszaak bekend waren geweest is naar onze mening onjuist. Die stukken hebben namelijk alleen betrekking op het Doniawerstal deel van de singel en niet op het deel van Haskerland.

Ook de bewering dat wij als vereniging een lobby zijn begonnen is pertinent onjuist. Wij hebben destijds gereageerd op klachten van onze leden en wandelaars dat het gebruik van het pad werd bemoeilijkt en dat zij door bewoners werden aangesproken op het feit dat zij onrechtmatig van het pad gebruik maakten. Daarop hebben wij na onderzoek van de feiten bij de gemeentelijke Commissie van Bezwaren de zaak aanhangig gemaakt en het College van B&W verzocht handhavend op te treden en de hindernissen op te ruimen. Het College heeft daarop een besluit uitgevaardigd dat de singel niet meer openbaar was. Omdat wij van mening waren dat ons standpunt gerechtvaardigd was hebben wij daarop bezwaar aangetekend bij de Rechtbank Noord Nederland die ons in het gelijk stelde en B&W veroordeelde tot het nemen van een nieuw besluit, rekening houdend met de inhoud van het vonnis.

Als U dit leest is de kwestie aan de orde geweest tijdens de vergadering van de commissie Bestuur op afgelopen maandag 4 december. Deze Commissie moet namelijk een advies formuleren ten behoeve van de behandeling in de Gemeenteraad op 20 december. Met U zijn we benieuwd naar de uitkomst van beide discussies.

De Vereniging Moai Skarsterlân