Gemeenteraadsleden stellen zich voor

Joure - De volgende gemeenteraadsverkiezingen worden op 21 maart gehouden. Zo ook in gemeente De Fryske Marren. Maar waar kan de burger uit kiezen? En wat zijn de standpunten van de politieke partijen? De komende weken stellen raadsleden zich voor in deze krant.

Deze week Johan Dijkstra, raadslid voor de Partij van de Arbeid

1. Welk thema wilt u persoonlijk het meest benadrukken in de verkiezingscampagne? En wat zijn daarvoor uw redenen? : Baas over eigen buurt/omgeving .

Het grootste kapitaal van De Fryske Marren is de ruimte. De omgevingsvisie vervangt de komende jaren het bestemmingsplan en andere regelgeving. Daarbij moeten duidelijke keuzes worden gemaakt om diversiteit van het landschap en eigenheid van dorpen en streken te behouden. Inwoners moeten een belangrijke stem hebben in dat proces en baas blijven over hun eigen buurt. Met andere woorden de in de maak zijnde omgevingsvisie is de kans om onze inwoners meer te betrekken in de plannen die de gemeente maakt. Samen is hierin het sleutelwoord.

2. Welk thema speelt een minder opvallende rol dan in de vorige gemeenteraadsverkiezingen? Hoe verklaart u dat? Het makkelijkste is dan om te zeggen dat dat de herindelingsverhalen een mindere rol zouden gaan spelen. Dat is volgens mij gedeeltelijk waar , de politiek zal het als 1 nieuwe gemeente zien. Maar het gevoel van de burger zal her en der anders zijn, dat is ook logisch al was het maar dat het gemeentehuis fysiek op een grotere afstand staat.

3. In welke opzichten is de band in deze raadsperiode tussen hoofdplaats Joure enerzijds en de andere steden en dorpen anderzijds gegroeid? Of is er sprake van grotere afstand?

Eigenlijk wil ik verwijzen naar vraag 2 , politiek gezien is dat gegroeid , maar voor de burger is de fysieke afstand groter geworden. En dat is een item waar wij als politiek rekening mee moeten houden en daar waar mogelijk verbeteringen aan brengen.

4. Wat is uw opvatting over het functioneren van de Wet dualisering gemeentebestuur (2002) in De Fryske marren inzake het vooraf en achteraf controleren van het collegebeleid door de gemeenteraad? Voor mijn gevoel niet optimaal, het voelt als, nu nog oppositie partij dat we op afstand staan. Met andere woorden, daar is nog een slag in te maken. Mijn oproep zal dan ook zijn dat de raad meer gezamenlijk op moet trekken.

5. Wat is er opvallend aan de kandidatenlijst van uw partij voor de komende verkiezingen? Niet specifiek opvallend maar het is mooi om te zijn dat we een goede mix van ervaren een startende kandidaten hebben. Een mix van ervaren mensen en minder ervaren mensen brengt altijd vernieuwing en dat ervaar ik als positief

6. Op welke wijze valt er in het verkiezingsprogramma van uw partij een juist evenwicht te onderscheiden tussen economische groei en ruime aandacht voor het milieu? Heel kort de economische groei moet niet ten koste gaan van het milieu.

7. In welke opzichten is De Fryske Marren een krimpgebied? En in welke opzichten niet? Naar mijn mening zijn wij niet een krimpgebied , en het is een taak voor ons om te zorgen dat dat zo blijft. En mocht het wel richting krimp gaan dat we daar als politiek goed op besturen.

8. Bent u van mening dat het gemeentelijk beleid in De Fryske Marren teveel wordt bepaald door beeldvorming? Of valt dat wel mee?. Vanuit de politiek gezien is dat niet zo , maar vanuit de burger gezien zou de beeld er wel kunnen zijn. Dat blijft dus een aandachtspunt voor de komende periode.

9. Op welke drie thema’s hoopt uw partij behoorlijke resultaten te boeken in de komende bestuurlijke beleidsperiode? En waarom kiest u voor deze drie thema’s: ik kies 1 thema inwoners meer te betrekken in de plannen die de gemeente maakt. Samen is hierin het sleutelwoord. Waarom ik hier voor kies is simpel “wij zijn er voor de burgers” en dat moeten we ook laten zien.

10. Waarvan denkt u over de afgelopen politieke periode: dit had echt heel anders gemoeten? (Of dat nu van door inbreng van uw eigen partij komt of door die van bijvoorbeeld het college). In het algemeen vindt ik dat er de afgelopen periode meer samengewerkt had moeten worden.

11. Vind u de mens nog wel centraal staan in het gemeentelijk beleid? Gaat het niet teveel alleen maar om de financien? Dat is in veel gevallen zo en soms is dat ook nodig. Maar we moeten er voor waken dat de boekhouder gaat regeren.

12. U zult ongetwijfeld punten zien in uw eigen woonplaats die de aandacht van de politiek verdienen. Welke punten zijn dat volgens u en gaat u zich daar ook hard voor maken? Het gaat niet alleen om mijn eigen woonplaats , ik wil er graag zijn voor alle inwoners van onze gemeente. Samen maken we de Fryske Marren.