CDA ziet mogelijkheden om strak huizenbeleid De Fryske Marren te herzien

JOURE - De Fryske Marren ziet verruiming van het woningbouwcontingent door Provincie Fryslân als een kans om in de toekomst woningen, voor bijvoorbeeld jongeren, in de kleine kernen te bouwen. Het beleid was er tot dusver op gericht om alleen in de drie grote plaatsen Balk, Lemmer en Joure nieuwbouw te realiseren. Na vragen van CDA-fractievoorzitter Luciënne Boelsma uit Idskenhuizen gaf wethouder Durk Durksz aan dat er op andere plekken mogelijk toch ruimte komt.

Volgens Boelsma is er in de andere kernen een grote behoefte aan nieuwbouw, vooral ook om de jongeren in het dorp te houden. Het onderwerp wordt steevast in gesprekken en dorpsvergaderingen bij de politiek neergelegd. ,,De tijden zijn veranderd”, merkt Boelsma op, ,,Misschien moeten we toch kijken of er extra mogelijkheden zijn voor nieuwbouw op andere plekken dan alleen in de drie kernen.”

Gemeente De Fryske Marren heeft van Provincie Fryslân een zogenoemd woningbouwcontingent gekregen. Hierin is vastgelegd hoeveel woningen er per jaar binnen de gemeentegrenzen gebouwd mogen worden. In De Fryske Marren is er voor gekozen om nieuwbouw vooral bij de drie grote kernen te concentreren. Als er een wens voor woningen op andere plekken is, kan er alleen worden gebouwd als de behoefte zwart-op-wit staat en als andere projecten worden geschrapt.

Het beleid is de afgelopen jaren vooral vanwege de toenemende leegstand van woningen tijdens de economische crisis gehanteerd. ,,De woningmarkt trekt echter weer aan en daarmee groeit ook de behoefte aan nieuwe betaalbare huizen in de dorpen”, constateert Boelsma, ,,Wij zouden het beleid graag na de verkiezingen willen evalueren en herzien.”

Het herzien van het woningbouwbeleid is één van de punten die naar voren komt in het verkiezingsprogramma van het CDA. Wethouder Durk Durksz gaf woensdagavond na vragen van Boelsma aan open te staan voor aanpassing van het beleid. Volgens hem is dit namelijk ‘niet in beton gegoten’ en is ook de provincie van plan om de gemeente meer ruimte te geven.