Eigen Folk speelt De sekte van Swami

JOURE - Toneelgroep Eigen folk speelt 10 februari de klucht De sekte van Swami in Zalencentrum ’t Haske in Joure, aanvang: 20.15 uur.

Eigen Folk is onder leiding van regisseur Johan Platte alweer sinds september elke week aan het repeteren. Twa kameraden binne it hingjen oan de taap bij Skillige Sjoerd wol een bytsje set, se sykje een oar fersetsje. De sekte fan Swami liket hun wol wot: seks, drugs en rock en roll sprekt hun wol oan! Alline binne dat net de regels die hjirre by de sekte: ten eerste moat je alle eardske dingen ofjaan en moat jo een jurk drage, jo moette der wat foar oer ha. Jo komme in de kunde mei volgeling Vida en Diva die een bytsje de leiding ha. Dan binne der noch Mieke, een bytsje neurotysk sektelid, en de wat restige, alles oersjend en opnimmend sektelid Trudy. De jongens tinke dat er wol wat te skoaren falt by de froulje, mar dat falt fiis tsin! En dan komt der ek noch een gangster/mafia achtig type de sekte in. Soe dat een konkurent weze of komt der hjir wat oars dwaen? De mannnen binne der wat mei oan: gjin seks, gjin rock en roll. En dan de drugs! Soe dat der wat mei te krijen ha? Och ja, dan ha jo ek noch de lieder fan dezze sekte: Swami Sri Ramshni. Wat witte wij fan dizze man?

Kaartverkoop € 8,50 bij: Parochiecentrum Midstraat 10, Pytsje Melein Markol 2, Martha Poiesz Helmhout 60, Jaap Jager Scheen 84. Kaarten aan de zaal: € 10,-. Na afloop verloting met prijzen en dansen met Duo Murk Aukema.