Ingezonden brief | Geen CDA of FNP meer op leerlingenvervoer dossier

Joure - Het leerlingenvervoer binnen de gemeente de Fryske marren is nog steeds niet goed geregeld voor een groep zeer kwetsbare kinderen. In de motie aangenomen in november 2015 wordt het college verzocht zorg te dragen voor veilige, beschutte en verlichte opstapplaatsen.

Weliswaar is de Lemstervaart opgeknapt, maar daar is het bij gebleven. Een 5-tal locaties voldoet ook niet aan de door de gemeente zelf opgestelde eisen, maar daar wordt niet meer naar omgekeken. Waarschijnlijk heeft de gemeente al te veel kosten gemaakt op dit dossier en die wegen allang niet meer op tegen de minimale bezuiniging van 19.000 euro. In de motie aangenomen in september 2017 wordt het college opgedragen om het vertrouwen van ouders van kinderen in het taxivervoer terug te winnen. Welke maatregelen zijn hierin daadwerkelijk genomen? Met ouders is, voor zover ons bekend, geen contact opgenomen. Tevens had het college moeten meedelen hoe zij in de toekomst omgaan met de bescherming van de persoonsgegevens van deze kinderen. Dit gezien het feit dat deze gegevens al 2 keer op straat hebben gelegen.

Het ouderplatform leerlingenvervoer heeft alle partijen aangeschreven met de vraag hoe zij na de gemeenteraadsverkiezingen het beleid zien ten aanzien van het leerlingenvervoer binnen de gemeente de Fryske marren. De verantwoordelijke partij voor dit dossier het CDA kwam met een korte reactie. Zij geeft aan dat de komende periode de opstapplekken in orde zullen zijn. Wat is uw beleid om dit te bewerkstelligen? Vanuit de FNP, helaas niet geheel onverwacht, geen enkele reactie. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de puinhoop op dit dossier, maar toch heeft de FNP geen beleid over hoe te verbeteren. Verder ook geen reactie ontvangen van de Christen-unie. Hopelijk komen zij nog met een plan van aanpak over hoe dit lastige dossier de komende periode in goede banen te leiden. De VVD geeft geen duidelijke reactie op wat hun beleid zal zijn maar geeft wel aan een kostenanalyse te willen zien van wat het voorheen prima geregelde leerlingenvervoer na de bezuinigingen heeft gekost. D66 richt zich voornamelijk op dat de privacy gegevens goed beschermd blijven. De PVDA heeft kritische vragen gesteld aan het college omtrent de uitvoering van de motie leerlingenvervoer. Wij zijn benieuwd naar de beantwoording van de vragen. De PVDA geeft met deze actie aan zich wel actief te willen inzetten voor goed leerlingenvervoer. GroenLinks gaat voor maatwerk en wil tevens ook de beoogde bezuinigingen tegen het licht houden. De NCPN geeft aan door te gaan met de strijd voor goed leerlingenvervoer. De kwaliteit van de opstapplekken moet beter en het vertrouwen moet worden teruggewonnen bij de ouders. De Burgerpartij DFM stelt het CDA portefeuilleschap ten aanzien van dit dossier ter discussie. Tevens pleiten zij ervoor om de opstapplaatsen zo snel mogelijk in orde te maken of de bezuinigingsmaatregel per direct terug te draaien zodat de kinderen veilig van huis kunnen worden gehaald.

Er is bekend dat de gemeente 150.000 euro over heeft gehouden van haar begroting. Laten we beginnen met het investeren van die overgebleven gelden in de jeugd die het hard nodig heeft!

Jan Poepjes namens het actie committee Leerlingenvervoer

Reactie van gemeente De Fryske Marren:

De opstapplaatsen zijn onderwerp van onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de door ons vastgestelde opstapplaatsen in relatie tot de feitelijk in gebruik zijnde opstapplaatsen. Er is namelijk gebleken dat, in overleg met ouders/verzorgers en chauffeurs, opstapplaatsen in gebruik zijn genomen, die niet door de gemeente als opstapplaats zijn vastgesteld. Uit gesprekken met ouders/verzorgers blijkt dat er voor hen hogere prioriteiten zijn dan ’beschutting tegen regen en wind’. Alle reden voor ons om een en ander nader te inventariseren.

Om gestructureerd met de ouders/verzorgers te kunnen overleggen is een klankbordgroep opgericht. Deze bestaat uit: Ouders/verzorger van verschillende geledingen en verschillende plaatsen, het Sociaalwijkteam Jeugd, de School De Súdwester (op afroep), De Taxicentrale Witteveen, de gemeente De Fryske Marren. Voor wat betreft de ouders/verzorgersbezetting is de klankbordgroep op volle sterkte.

Samen met de klankbordgroep wordt momenteel onder andere de aanvraagprocedure bekeken en vernieuwd. Ook is samen met de klankbordgroep gekomen tot verduidelijking en verbetering van de informatieverstrekking aan de ouders en de gemeente. Voor de ouders is een informatieboekje gemaakt dat veel duidelijkheid biedt. Ook is een zeer gebruikersvriendelijk webapp ontwikkeld. Ouders kunnen daar hun kind snel en gemakkelijk aan- of afmelden. Ook kan op de webapp worden gezien waar het voertuig is met het kind zodat gezien wordt wanneer het kind thuis (of op de opstapplek) aankomt. Ouders krijgen via het nieuwe ouderportaal inzicht in de gegevens die bekend zijn en hebben de mogelijkheid deze aan te (laten) passen. De ouders kunnen daar ook het vervoersschema bekijken en klachten op een gemakkelijke manier indienen. De communicatie met de ouders en de klachten afhandelingsprocedure zijn samen met de klankbordgroep sterk verbeterd . Zo zijn er al veel en belangrijke aanpassingen in relatief korte tijd gerealiseerd.

Daarnaast zijn door de gemeente belangrijke aanpassingen gerealiseerd waaronder de toekenning die niet meer per schooljaar geldt maar voor nagenoeg de gehele schoolgaande periode. Dit scheelt ouders jaarlijks een aanvraag indienen. Alleen wijzigingen behoeven nog maar doorgegeven te worden.

In het kader van het herstellen van het vertrouwen is de portefeuillehouder voortdurend betrokken en persoonlijk actief in de vorm van het bijwonen van bijeenkomsten van de Klankbordgroep, het bezoeken van de opstapplaatsen, het voeren van gesprekken met de begeleidsters in taxibusjes. Vertrouwen is lastig te meten. Wat we wel kunnen (laten) meten is de tevredenheid van de ouders. Het volgende klanttevredenheidsonderzoek wordt in februari 2018 gehouden.

Het onderzoek naar het verwijderen van medische gegevens bij Taxicentrale Witteveen (TCW) is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat de medische gegevens, die zonder nadrukkelijke toestemming van de ouders aan de TCW waren verstrekt, zijn verwijderd. De aanvraagprocedure en het aanvraagformulier zijn met ouders en de Klankbordgroep besproken. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal aanvraagformulier. De planning is erop gericht dat aanvragen per 1 april 2018 digitaal kunnen worden ingediend. Aanvragers, die moeite hebben met het digitaal aanvragen van leerlingenvervoer worden uiteraard ondersteund.

De gemeente vraagt in het aanvraagformulier geen medische gegevens over te vervoeren leerlingen. Deze gegevens worden dus ook niet meer verstrekt aan TCW. Daarnaast hebben wij besloten bij TCW onderzoek te laten doen naar de naleving van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.