Provincie blijft van Friese meren alleen vaargeulen baggeren

DFM - De provincie gaat de vaardieptes van de meren actualiseren en beschikbaar stellen voor de watersporter.

Fryslân nam de meren in 2009 in eigendom en beheer over van Domeinen. De Rijksdienst hanteerde buiten de vaargeulen geen onderhoudsdieptes. Gedeputeerde Staten hebben gekeken of dit tot problemen leidt. Uit recente peilingen blijkt dat dit over het algemeen niet het geval is, daarom houden ze voorlopig vast aan het beleid om op de meren alleen de vaargeulen uit te baggeren.