Ingezonden brief | De flage út?

It is wer april, dy moaie maitiidsmoanne. Yn ‘e midden fan april, it is no 73 jier ferlyn, kaam de befrijing nei fiif jier oarloch. Yn ús provinsje waard de 15de stelt as datum om dit te betinken.

Net alle minsken wienen bliid, ek op dy dei ferlearen noch minsken har libben. Mar de frijheid is kommen. It betinken dochs mear as wurdich. Mei de flage út?

Tine Oosterbaan, De Jouwer