Subsidie voor innovatieve oplossingen veenweidegebied

Joure - De provincie stelt ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor vijf projecten om maatregelen te onderzoeken voor het vertragen van de afbraak van veen en het rendabel exploiteren van natter veen. Zo gaan studiegroepen van boeren in de praktijk onderzoeken met welke bodemmaatregelen ze beter met natter veen om kunnen gaan.

In Noordoost-Fryslân worden de mogelijkheden om met nieuwe teelten een inkomen uit nat veen te halen verder uitgewerkt. Daarnaast wordt het onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen bij het gebruik van onderwater- en drukdrainage uitgebreid. Deze projecten zijn onderdeel van het innovatieprogramma van de veenweidevisie. 

Voor het voortzetten van de proeven met natte teelten nabij het Bûtenfjild krijgt de gemeente Dantumadiel een bijdrage van bijna € 650.000,-. In het project wordt gekeken naar het verbeteren van de teelt van lisdodden en de verwerking tot bijvoorbeeld meubelplaat of isolatiemateriaal. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met ondernemers uit Noordoost-Fryslân. Ook worden de mogelijkheden van veenmos onderzocht. Uiteindelijk moet dit nieuwe verdienmodellen voor nat veen opleveren. Het project maakt deel uit van het programma Better Wetter in Noordoost-Fryslân.


De Radboud Universiteit Nijmegen krijgt € 176.000,- voor extra metingen aan de uitstoot van broeikasgassen. De universiteit voert deze metingen uit op locaties waar Wetterskip Fryslân proeven uitvoert met onderwaterdrainage. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het effect van onderwaterdrainage op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas, wordt de meetperiode tot en met 2019 verlengd. Ook gaat de universiteit de effecten van drukdrainage meten. In drie gebieden verspreid over het Friese veenweidegebied, de Grote Veenpolder, Koufurderrige en Aldeboarn-De Deelen, gaan boeren in studiegroepen onder begeleiding van Aequator werken aan een
beter bodembeheer. Op hun bedrijven proberen zij verschillende maatregelen om hun bodem gezonder te maken. De maatregelen zijn gericht op de structuur, vruchtbaarheid en het leven in de bodem. De agrariërs verwachten dat zij met deze maatregelen beter om kunnen gaan met hogere waterpeilen. In Aldeboarn - De Deelen start een tweede bodemproject in samenwerking met
adviesbureau Groeibalans. Daarbij gaat men onder andere kunstmest ervangen door preparaten voor bodemvruchtbaarheid. Tijdens een ‘bodembeleefdag’ in september delen de boeren hun eerste ervaringen met andere boeren. De provincie steunt de bodemprojecten met een subsidie van €217.000. 

Voor het ontwikkelen van een ‘early warning system’ voor muizen krijgt LTO Noord een bedrag van bijna € 19.000,-. De muizenplaag van 2014-2015 deed zich vooral in het Friese veenweidegebied voor. Daarom wordt het muizenproject juist in dit gebied uitgevoerd. Ook start men een proef met een gebiedsgerichte aanpak tegen muizen. Wetterskip Fryslân werkt aan het project mee.