Provincie zoekt alternatief voor grote doorvaart Terherne

TERHERNE - Een robuust vaarwegennetwerk en passende bereikbaarheid van Friese binnenhavens. Dat is de visie van de provincie Fryslân op vaarwegen voor beroepsgoederenvervoer voor de periode tot 2050. Gedeputeerde Staten stellen een aantal maatregelen voor om uitvoering aan de visie te geven.

Vaarweg Heerenveen

Klasse Va-schepen worden in overleg met de gemeente enkel voor bijzonder transport toegestaan op de vaarweg naar Heerenveen. Dit ontziet Terherne grotendeels van klasse Va-schepen. Daarnaast wordt onderzocht of er ook een alternatief is voor Klasse IV schepen (86m x 9,5m), zodat ook deze schepen op termijn niet meer door Terherne hoeven te varen. Er moet dan eerst een andere oplossing komen voor het vervoer van containers en bulkgoederen naar Heerenveen. Hierbij kan voor containers gedacht worden aan een fly-by terminal langs het Prinses Margrietkanaal. Vanuit daar kunnen goederen verder over de weg worden vervoerd.

Overige maatregelen

Gecombineerd met regulier onderhoud aan de Friese vaarwegen, wordt een aantal kleine maatregen voorgesteld om de veiligheid voor scheepvaart te verbeteren. Dit zijn maatregelen zoals het wegnemen van drempels en het creëren van extra aanlegplaatsen.

Besluitvorming

In juni buigen Provinciale Staten zich over de visie en de aangedragen maatregelen. Wanneer de maatregelen en financieringsvoorstellen per vaarweg verder uitgewerkt zijn, leggen Gedeputeerde Staten deze opnieuw voor aan Provinciale Staten.