Vragen ChristenUnie over aquaduct Skarster Rien

SCHARSTERBRUG - De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil van de gedeputeerde weten of ze bij de minister aan gaat dringen op het snel realiseren van een aquaduct in de A6 door de Skarster Rien, op basis van de berekeningen van ingenieursbureau Witteveen + Bos uit Heerenveen.

Dit bureau concludeert dat de bouw van een aquaduct geen 50 miljoen euro hoeft te kosten maar dat het zeker 10 miljoen euro goedkoper kan dan Rijkswaterstaat destijds berekend heeft.

In 2012 was er overeenstemming tussen Rijk en regio over het toevoegen van het aquaduct aan het werk voor het knooppunt Joure maar door een bezuiniging moest de minister terugkomen op deze afspraak. Rijkswaterstaat wil nu de oude brug opwaarderen voor 20 miljoen euro. De ChristenUnie is van mening dat de nieuwe berekening een heroverweging van dat besluit rechtvaardigt en dat deze 20 miljoen euro beter besteed kan worden aan een aquaduct.

De Provincie Fryslân heeft destijds bij het Rijk aangegeven om substantieel bij te willen dragen door een bedrag voor te financieren voor de realisatie van een aquaduct op deze plek. De ChristenUnie wil van gedeputeerde Poepjes weten of de berekening van het ingenieursbureau realistisch is; of het college nog steeds bereid is om een bedrag voor te financieren voor de uitvoering en aanleg van het aquaduct en of de gedeputeerde daarvoor in overleg wil treden met de minister.