De Fryske Marren: Ruimte voor investeringen naast financiële uitdaging

JOURE - Het college van De Fryske Marren presenteert deze week haar investeringsplannen en de programmabegroting 2019 aan de raad. De begroting is structureel sluitend met een positief saldo van €1,0 miljoen in 2019 oplopend naar €1,6 miljoen in 2022.

Ondanks de financiële ombuiging die nodig is van €3 miljoen, blijft er ruimte om te kunnen investeren in omgeving, zorg en duurzaamheid. ,,In de plannen staan kwaliteit en verbinding met inwoners en ondernemers voorop”, zegt wethouder Jos Boerland.

Financieel stabiel

Investeren kan omdat de gemeente financieel stabiel is. In fase 2 van de kadernota staan de investeringsplannen op een rij. Het college kiest met haar plannen voor een kwalitatief goede en veilige leefomgeving, zorg en welzijn, duurzaamheid en recreatie en toerisme. De raad vergadert op dinsdag 6 november over deze keuzes van het college (dit is fase 2 van de kadernota), zodat de plannen daarna definitief kunnen worden. Daarnaast stelt de raad op 6 november de begroting 2019 vast.

Financiële uitdaging

De Fryske Marren heeft een financiële uitdaging van €3 miljoen. In de begroting van 2019 neemt de gemeente daarvan €0,5 miljoen op en in de jaren daarna structureel €3 miljoen. Dit betekent dat het beschikbare budget binnen de gemeente anders verdeeld moet worden. ,,Doordat we nu meer inzicht hebben in de werkelijke kosten van het sociaal domein, kunnen we hier beter op inspelen. Willen we de zorg op peil houden, dan betekent dit dat we gemeentebreed andere keuzes moeten maken. Op alle beleidsterreinen kijken we naar mogelijkheden van kostenbeheersing”, aldus de gemeente. In de kadernota 2019 komt het college hiervoor met voorstellen aan de raad.

Kadernota in twee fases

Jaarlijks stelt het college de kadernota op met daarin de hoofdpunten van het gemeentelijk beleid: ,,Waar willen we het beschikbare geld aan uitgeven en hoe zorgen we voor voldoende inkomsten?” De kadernota is dit jaar opgedeeld in twee fases, in overleg met de raad. In fase 1 (juli 2018) ging het om de plannen met hoge prioriteit, zoals onderhoud aan wegen, bruggen en groen, vervanging van kunstgrasmatten en maatschappelijke uitgaven aan leerlingenvervoer en jeugdhulp.

Zo kon de gemeente deze plannen vlot uitvoeren en was er ruimte om zorgvuldig te kijken naar de plannen voor nieuw beleid (fase 2). De Fryske Marren kon hierdoor inspelen op het coalitieakkoord ‘Vooruit door verbinding’ en op de thema’s in het Interbestuurlijk programma (IBP; hierin maken overheden samen afspraken). Denk hierbij aan thema’s zoals samenwerking en duurzaamheid. De investering in de ‘ontontkoombare’ plannen in fase 1 was €2,5 miljoen. Daarnaast wordt er in 2019 €2,5 miljoen geïnvesteerd in nieuw beleid (fase 2 van de kadernota). Ook in de jaren daarna blijft daar ruimte voor.

Speerpunten

Het college stelt voor om te investeren in kwaliteit van de omgeving en in veiligheid, zoals met een aantal herinrichtingsplannen voor straten en verkeerssituaties. Daarnaast blijven duurzaamheid en recreatie & toerisme speerpunten in het beleid. In de zorg zijn investeringen nodig in schuldhulpverlening en de sociale werkvoorziening.

Op https://www.defryskemarren.nl/publicaties/nieuwsberichten_42743/item/ruimte-voor-investeringen-naast-financiele-uitdaging_48748.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=kadernota2018 zijn 36 investeringsplannen te vinden. Op 6 november vindt hierover de besluitvorming plaats in de raad. Wethouder Jos Boerland: ,,We zijn blij dat we deze investeringsplannen kunnen voorleggen aan de raad, ondanks de financiële uitdaging die er is. We blijven denken in kansen en ambities, samen met raad en inwoners. Daarnaast willen we de lasten voor inwoners graag zo laag mogelijk houden.”

Beperkte verhoging OZB

De OZB (onroerende zaakbelasting) gaat in 2019 alleen met de normale inflatie omhoog, is het voorstel van het college. Dit is ook zo afgesproken in het coalitieakkoord. Dit kan omdat de financiële positie stabiel is. Daarnaast zijn er wel een aantal heffingen die verplicht omhoog gaan, zoals de afvalstoffenheffing.