Maximaal aantal af te schieten ganzen blijft gelijk

FRYSLÂN - Het Faunabeheerplan Winterganzen (2018-2020) van de Faunabeheereenheid goedgekeurd. In het plan staan de maatregelen die jagers en grondgebruikers mogen treffen om schade aan landerijen door ganzen tegen te gaan.

Ook staan er maatregelen in die ervoor moeten zorgen dat de instandhouding van de ganzensoorten niet in het gedrang komt. De provincie wil de ganzenschade jaarlijks met 5-10% verminderen. Het maximaal aantal ganzen dat jagers hierbij mogen schieten is net als vorig jaar bepaald op 25.000 grauwe ganzen, 100.000 brandganzen en 75.000 kolganzen In de praktijk is het afschot van het aantal ganzen aanzienlijk minder dan de toegestane aantallen. Vorig jaar zijn zo’n 40.000 ganzen gedood. In Fryslân overwinteren jaarlijks zo’n 1,3 miljoen ganzen