Kwaliteit van leven centraal in Woonvisie De Fryske Marren

JOURE - Samen met inwoners, ketenpartners en buurgemeenten heeft de gemeente gewerkt aan een nieuwe Woonvisie voor de periode 2019 tot 2023. Het college stelt de gemeenteraad voor om het concept open te stellen voor inspraak.

De woonvisie gaat over de inwoners van De Fryske Marren. Hoe zij wonen, werken en recreëren in de gemeente. En hoe dat wonen en samenleven voor iedereen in een andere levensfase op een andere manier vorm krijgt.

Een goede plek voor iedere inwoner

,,Onze ambitie is om iedere inwoner op de goede plek te kunnen laten wonen. Dat betekent dat wij meer aandacht gaan geven aan de huisvestingsopgave van bijzondere doelgroepen. We spelen ook in op een verdere afname van het wonen in verpleeghuizen en in beschermde woonvormen voor jeugdigen en licht-verstandelijk gehandicapten. Op middellange termijn gaan we meer mogelijkheden creëren voor mensen die een sociale huurwoning zoeken, het aanbod van middenhuur vergroten en koopstarters meer mogelijkheden bieden. Daarvoor zijn ook tijdelijke en flexibele woonvormen mogelijk", aldus de gemeente.

In de Woonvisie gaat het ook over de energietransitie en zorgtransitie. Wethouder Boerland stelt: ,,Met deze woonvisie geven we een breed antwoord op alle vraagstukken rond de woningmarkt in De Fryske Marren. We hebben de ambitie om positief in te spelen op de kansen die onze gemeente biedt voor jong en oud, om hier te werken en te wonen."

Samen met inwoners en ketenpartners

Wonen is een onderwerp dat iedereen raakt. De Woonvisie is daarom opgesteld samen met inwoners, ketenpartners en buurgemeenten. Meer dan duizend inwoners vulden een enquête in. ,,We geloven er in dat we samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ontwikkelaars, makelaars, belangenorganisaties en onze buurgemeenten deze woonvisie gestalte kunnen geven", aldus de gemeente.

Concept ter inspraak na besluit gemeenteraad

Het college legt de conceptvisie voor aan de gemeenteraad met het verzoek om deze inspraakrijp te verklaren. Na een positief besluit van de gemeenteraad kan iedereen die dat wil reageren op de concept Woonvisie. De Woonvisie wordt behandeld in de commissie ruimte en gemeenteraad in november.