DFM wil zich sterker uitspreken over woningbeleid

JOURE - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van De Fryske Marren is de conceptuele nieuwe woonvisie aangenomen. Gemeente DFM wil zich sterker uitspreken over het woningbeleid. Vooral in de huidige periode van een groot woningtekort bestaan er veel vragen over dit beleid.

De woonvisie geldt voor de periode 2019-2023. De gemeente wil met name de woningvoorraad onder de loep nemen. Hierbij wil DFM alle groepen van de samenleving betrekken. “De woonvisie gaat over onze inwoners. Hoe zij wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Hoe zij betekenis kunnen geven aan hun eigen leven en in de buurten en wijken waar zij wonen. En ook hoe dat wonen en samenleven gestalte kan krijgen voor een ieder op een verschillende manier in een verschillende levensfase.”

Duurzaamheid en Leefbaarheid

Tevens staan duurzaamheid en leefbaarheid hoog in het vaandel. Nieuwe woningen moeten betaalbaar en milieuvriendelijk worden. “Los daarvan vinden we het als gemeente De Fryske Marren ook belangrijk om een visie op wonen te hebben,” zo is op de site te lezen. “Hierbij geven wij kaders aan voor derden voor het ontwikkelperspectief op korte en middellange termijn.”

Reactie burgers

Nu het concept is aangenomen, wordt het tijdens diverse vergaderingen besproken. Burgers kunnen zich eveneens uitspreken over de woonvisie. “Gedurende de inspraakperiode, die start half december tot half januari kunnen belanghebbenden een reactie geven.” Op de site van DFM kan de woonvisie worden ingekeken. Zo kunt u zien welke verbouwingen er bij u in de buurt op de planning staan. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, kunt u deze tijdens de inspraakperiode kenbaar maken. “Deze reacties worden verwerkt in een reactienota. Het college zal deze reactienota met eventuele aanpassingen op de Concept Woonvisie in maart 2019 opnieuw voorleggen aan de raad ter besluitvorming.” Verwacht wordt dat de woonvisie halverwege 2019 volledig is.

Woningwet 2015

In 2015 is er een nieuwe wet aangenomen die gemeentes een centralere rol geeft in het woningbeleid. Hierbij worden de wensen en inspraken van de gemeente belangrijker dan voorheen. Volgens Den Haag, kennen inwoners hun eigen gemeente het beste en zijn zodoende beter in staat besluiten te nemen over het woningbeleid.

Willem Vermeltfoort