Weidevogels verder onder druk ondanks gebiedsgerichte aanpak

DOKKUM - In gebieden waar boeren gebiedsgericht aan agrarisch weidevogelbeheer doen, ontstaan steeds betere biotopen voor de weidevogels. Het is niet zo dat daarmee de weidevogelresultaten een stijgende tendens laten zien. Integendeel: het voortbestaan van de weidevogelpopulatie staat ondanks de inzet van ruim 800 boeren nog steeds onder druk, is de trieste conclusie van Kollektivenberied Fryslân.

Gebiedsgerichte aanpak

Agrarisch weidevogelbeheer wordt gebiedsgericht toegepast. Boeren passen hier hun bedrijfsvoering op aan. Zij stellen het maaien van percelen met veel weidevogels uit, ontwikkelen kruidenrijk grasland en leggen natte percelen (plasdras) aan. De aanpak wordt gecoördineerd door de agrarische collectieven. De ruim 15000 hectare weidevogelbeheer die de zeven collectieven in uitvoer hebben, voldoet ruimschoots aan de minimale eisen van een weidevogelbiotoop. Voorzitter Kollektivenberied Fryslân Wilco de Jong: “Het is mooi dat het agrarisch natuurbeheer van boeren nu zichtbaar leidt tot verbeterde mozaïeken. Dit kan niet anders dan dat dit de komende jaren ook tot een stabiliserende trend in de weidevogelpopulatie moet leiden. Helaas nog niet in 2016.”

Resultaten weidevogelseizoen 2016

Het seizoen 2016 startte met sneeuwbuien en nachtvorst in maart. De maand april was de natste grasmaand in 15 jaar. In mei was er veel contrast tussen koude- en warme dagen en in juni was er een neerslagrecord met hoge temperaturen. Een eerste verkenning van de resultaten van het agrarisch natuurbeheer laat een beeld zien dat de tureluur stabiel blijft. De grutto daalt licht. De scholekster en kievit dalen fors. De koude en natte weersomstandigheden leidden tot massale kuikensterfte. Daarnaast wordt geconstateerd dat de predatie ook een grote invloed op het uitkomen van legsels en de kuikenoverleving heeft. Onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga zal nog een trendanalyse uitvoeren in representatieve steekproefgebieden met agrarisch natuurbeheer verspreid over Fryslân om wetenschappelijke kengetallen te kunnen aanleveren.

Collectief agrarisch natuurbeheer

Sinds 2016 wordt het agrarisch natuurbeheer collectief uitgevoerd. Op een professionele manier hebben de collectieven in hun gebiedsplannen voor de komende jaren maatregelen opgenomen voor verbetering van beheer en inrichting van hun gebieden. De collectieven werken samen met de andere gebiedspartijen, zoals Wetterskip Fryslân, gemeenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Met de Wildbeheereenheden en de Bond van Friese Vogelwachten wordt ingezet op predatiebeheer en monitoring. Voor kennis wordt afgestemd met de terreinbeherende organisaties, Landschapsbeheer Friesland en ecologische adviesbureaus.