‘Verbouwing Dr. Wumkesskoalle was ook wel hard nodig’

JOURE Basisschool Dr. Wumkesskoalle in Joure wordt in zes maanden tijd van onder tot boven vernieuwd. Van zonnepanelen op het dak tot moestuinen bij de lokalen. Eind augustus moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Tot aan het einde van de zomervakantie is de Dr. Wumkesskoalle in Joure, onderdeel van CBO Meilân, een bouwplaats. De basisschool wordt drastisch verbouwd om het ‘ervaringsgerichte onderwijs’ beter tot zijn recht te laten komen, vertelt locatiedirecteur Roeland de Jong. En het was ook wel nodig. ,,De skoalle is hast fjirtich jier âld.”

In de gemeente sloten de afgelopen jaren veel scholen door afnemende leerlingenaantallen. Een rigoureuze verbouwing lijkt daarom gewaagd. Maar De Jong wijst een daling van het aantal leerlingen van de hand en verwacht juist dat de school leerlingen aantrekt, vanwege de verbouwing en de manier van onderwijsgeven. ,,Doel is om yn elts gefal acht groepen te draaien”, ligt De Jong de toekomstplannen toe. ,,Op dit momint sitte we op 7 of 8 groepen.”

Terwijl de bouwvakkers in en uit de school lopen, volgen de leerlingen gewoon les. ,,Wy haw spesjale ‘lawaai-ôfspraken’ makke. It grutte wurk doche se yn de fakânsjes of nei skoaltiid.” Een bouwploeg op school was wel even wennen, vertelt de in december 2020 aangetreden directeur. ,,Op it begjin rieden sy ûnder skoaltiid mei in frachtauto op in skoalleplein. Dat kin fansels net!”

Die fase zijn ze inmiddels voorbij. De verbouwing wordt nu ingezet voor iets positiefs. De Jong: ,,Wy haw krekt it tema: bouw hân. De architect fertelde yn groep 8 oer de ferbouwing en ek ien oare klassen binne se der mei dwaande” Zo’n thema past naadloos bij het concept ervaringsgericht onderwijs, aldus De Jong.

De leerlingen leren veel praktische zaken, zoals het omgaan met 3D-printers, robotica en hebben veel gastlessen. Alhoewel dat door corona op een lager pitje staat. In het nieuwe gebouw wordt krijgt dit nog meer vorm. ,,Wy krije in technykplein, learplein en in grutte keuken”, zegt De Jong. Binnen krijgt de school een opener uitstraling. Panelen kunnen weggeschoven worden zodat klaslokalen aansluiten op het leerplein.

Buitenom krijgt de school ook een heel andere uitstraling. Een nieuwe entree wordt gebouwd, zonnepanelen komen op het dak en de leerlingen kunnen buiten les krijgen na de zomervakantie. De klaslokalen krijgen deuren naar buiten toe, waar onder een luifel leerlingen aan het werk kunnen. Ook komen aangrenzend aan de lokalen moestuintjes, waar de scholieren zelf kunnen tuinieren.

De Jong heeft wel zorgen dat de overdekte plekken hangjeugd aan kan trekken. ,,De ôfrûne tiid binne der wol fernielings wist op it plein. Wy haw sels kamera’s ophong. Dêr giet ek in ôfskrikwekkende wurking fanût”, zegt hij. ,,Mar wy wol gjin grutte hekken om it plein sette. De bern moatte ek nei skoaltiid boartsje kinne op it plein, mar dan moatte se wol it spul hielhâlde.”

Niet alleen het schoolgebouw gaat op de schop, ook het plein. De basisschooldirecteur doet voor het ontwerp van het schoolplein een beroep op de leerlingenraad van school. De raad bestaat uit acht leerlingen uit groep 5 tot en met 8. ,,En oan ideeën gjin gebrek”, lacht De Jong.

,,Guon woenen al in bistetún op it skoalleplein.” Hoe het schoolplein en de school er precies uit gaan zien is nog de vraag. Wanneer de zomervakantie voorbij is, kunnen de lezers het eindresultaat bekijken in deze krant.