Raad De Fryske Marren bespreekt in petear bezuiniging van 1,5 miljoen euro per 2023

JOURE - De raad van de gemeente De Fryske Marren bespreekt donderdag 15 maart in het petear een bedrag van 1,5 miljoen euro dat rondom de begroting begroting 2022-2025 vanaf 2023 structureel moet worden bezuinigd.

De bezuiniging is volgens het college nodig om te voldoen aan de voorwaarden van het repressieve en daarmee lichtste vorm van toezicht door het Rijk. „Wel geven wij op deze manier met het financieel perspectief in de eerste jaren van de begrotingsperiode een signaal af richting het Rijk. Door onder het huidige regime van repressief toezicht te blijven wordt onder andere vertraging in de uitvoering van het werk en in de dienstverlening voorkomen.”

Ondertussen liggen er voorstellen voor de herijking van het gemeentefonds. Die lijken volgens het college van B en W gunstig uit te pakken. ,,Het college heeft hierdoor verschillende mogelijkheden hoe de perspectiefnota 2022 in te steken. We kunnen keuzes maken in het meenemen van de bezuinigingsopdracht, de herijking gemeentefonds en nieuwe beleidsvoorstellen in de perspectiefnota en de programmabegroting 2022-2025.”

Drie voorstellen

Voor de bezuiniging doet het college drie voorstellen. Het eerste scenario is nieuw beleid op te voeren en de bezuinigingstaakstelling te laten vervallen, waarbij alvast rekening wordt gehouden met de extra middelen voor de herijking gemeentefonds.

,,Naar verwachting informeert het nieuwe kabinet aan het einde van het jaar de gemeenten hierover. De programmabegroting 2022-2025 is bij dit scenario volgens de provinciale regelgeving niet structureel en reëel in evenwicht, omdat het risico bestaat dat er tegen de verwachting in toch minder uit het gemeentefonds wordt uitgekeerd, er wel nieuw beleid wordt ingezet zonder dekking door bezuinigingen en voldoet daarom niet aan de criteria voor repressief toezicht.”

Voorkeur

In het tweede voorstel, waar de voorkeur van het college naar uitgaat, is er ruimte voor nieuwe beleidsvoorstellen, waarbij als uitgangspunt ‘nieuw voor oud’ wordt gehanteerd. Daarbij wordt de bezuinigingsopdracht deels ingevuld met behulp ‘quick-wins’. ,,Dat betreft bezuinigingen die niet leiden tot beleidsaanpassingen. Ook nemen we een deel van de uitkomsten herijking gemeentefonds mee.”

Het derde voorstel tenslotte, bestaat uit twee punten. In punt 3a, zoals het college dat noemt, wordt nieuw beleid gebaseerd op de noodzakelijke bijstellingen en worden de bezuinigingen uitgewerkt in lijn met scenario 2. ,,We rekenen daarbij niet met de extra financiële middelen gemeentefonds. We presenteren dan positieve saldi in alle jaarschijven als buffer voor eventuele tegenvallers.”

Het gedeelte 3b is gebaseerd op scenario 3a, waarbij het college de bezuinigingsopdracht uitbreidt met het onderdeel inventariseren van bezuinigingen die leiden tot beleidsaanpassingen. ,,Deze extra ruimte reserveren we dan voor nieuw beleid voor het nieuwe college.”

De verwachting is dat de raad op 31 maart een beslissing neemt.