Ingezonden | Aldpapier-container

REGIO - Gosse Sijbrandij schreef een gedicht over de oudpapiercontainer die inwoners van De Fryske Marren afgelopen maand hebben ontvangen.

Hieronder het gedicht van Sijbrandij

De gemeente De Fryske Marren hat wat moai’s betocht,
se ha us in hiele grutte papiercontainer brocht.

Mar in soad minsken sizze wat moat we mei disse grutte bak?
We ha hjir foar hielendal gjin plak.

Sa’n grut hiem ha wy net,
Noch in container der by, derfoar ha wy gjin ferlet.

Sa tink ik der oer, ik sil it gemeentehus mei de fraach belje,
Kinne jim dy grutte bak wer ophelje?

Gosse Sijbrandij

Lees ook | Klachten over nieuwe oudpapiercontainers en Waarom sluit het deksel van de nieuwe papiercontainer niet goed?