Provinciale partijen maken zich zorgen over kap bomen

De Fryske Marren - Meerdere provinciale partijen hebben zowel recentelijk als in de afgelopen jaren aangegeven bezorgd te zijn over de bomenkap in onze provincie.

Het gaat daarbij om bomen op provinciale gronden, gemeentelijke gronden, particuliere gronden en op terreinen van Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten. De zorgen gaan met name over het kappen van oude bomen en boomwallen en de landschapspijn en CO2-uitstoot die hiermee samenhangt. Bovendien zijn er zorgen dat het aantal hectare bomen per saldo afneemt, omdat er meer bomen gekapt worden dan er bij komen.

De Partij voor de Dieren, GrienLinks en de PvdA vragen nu aan Gedeputeerde Staten of het klopt dat het aantal bomen in onze provincie afneemt en of ze een beeld heeft van de afname van het bomenbestand in de provincie. Ook willen de fracties een beeld van de afname en herplanting. Omdat de biodiversiteit in Fryslân onder druk staat en bomen daarbij kunnen helpen en oudere bomen vooral CO2 opnemen, willen de partijen dat de provincie daar rekening mee houdt bij nieuwe ruimtelijke plannen. De vraag is of ze dat ook echt doet.

Natuurorganisaties hebben te weinig ruimte

Ook vragen de fractie of het verantwoord is dat natuurorganisaties als Staatsbosbeheer geen andere keuze hebben dan te kappen en voor andere soorten bomen te kiezen omdat ze maar een klein oppervlak tot haar beschikking heeft. Ook het illegaal verwijderen van bomen en boomwallen is de partijen een doorn in het oog. Bovendien is er voor toezicht en handhaving weinig mankracht beschikbaar. De fracties willen weten hoe dat beter kan.

De Wet Natuurbescherming en de provinciale verordening Natuurbescherming bieden relatief weinig bescherming aan bomen en boomwallen. De partijen willen weten of Gedeputeerde Staten andere mogelijkheden ziet om die bescherming te verbeteren.

Bij de aanleg en reconstructie van provinciale wegen wordt, vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid een standaard obstakelvrije zone van 4 meter langs beide zijden van de weg aangehouden. Volgens de partijen hebben meerdere gemeenten en ook inwoners aangegeven problemen te hebben met de grootschalige bomenkap die daarmee annex is, met een forse kaalslag van het landschap als negatief effect.De vraag is of deze richtlijn standaard provinciaal beleid dat door PS is vastgesteld en of het is vastgelegd in een verordening. Als dat zo is, willen de fracties weten of er ook ontheffingsmogelijkheden en uitzonderingsbepalingen zijn, bijvoorbeeld op grond van landschappelijke inpassing, ecologische belangen en bevordering van de biodiversiteit en worden deze factoren ook meegenomen in een integrale afweging wat betreft inrichting en inpassing.