Partij voor de Dieren Fryslân stelt vragen over bodemas

Joure - De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over bodemas. Zij willen weten hoe de provincie toezicht houdt bij projecten zoals het nieuwe knooppunt Joure, waar volgens hen milieuvervuiling dreigt. De nieuwe weg is op bodemas aangelegd.

‘Afvalverwerkers verhandelen jaarlijks grote bergen giftig bodemas en niemand weet wat ermee gebeurt’, meldt de partij. ‘De gevaren van bodemas kwamen eind 2018 in het nieuws, toen Zembla grootschalige fraudepraktijken aan het licht bracht. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de 400.000 ton bodemas die afvalverwerker Van Bentum in Heerenveen moet afvoeren, nu provincie Fryslân het bedrijf onlangs een dwangsom heeft opgelegd. Ook de REC produceert jaarlijks grote hoeveelheden bodemas. De partij wil van de gedeputeerde weten wat er met deze as gebeurt.’

Reactie Knooppunt Joure

De provincie Fryslân is samen met het rijk en de gemeente partner in de alliantie Knooppunt Joure. ,,Samen houden we zicht op de afspraken met de aannemer’’, meldt Thea Nicolai, communicatieadviseur. ,,In het contract heeft de aannemer de vrijheid gekregen om deze materialen toe te passen. Met het toepassen van bodemas in de wegenbouw krijgt een afvalstof een nuttige toepassing. Dat is een duurzame aanpak. De aannemer heeft er voor gekozen om de terpen in het project op te hogen met bodemas. Het toepassen van bodemas is, vanwege de milieuaspecten, aan hele strenge eisen gebonden. Vanuit het projectteam, maar ook vanuit het bevoegd gezag, wordt zeer nadrukkelijk toegezien op het naleven van deze eisen. Juist om de risico’s voor het milieu uit te sluiten. De dreiging van milieuvervuiling herkennen wij dan ook niet.’’