FNP stelt vragen over sluiting Miks

Joure - De FNP heeft vragen gesteld aan het college van B & W De Fryske Marren over de sluiting van Miks Welzijn aan de Brugstraat in Joure.

‘It berjocht dat de gemeente net wist dat der safolle gebrûk makke wurdt troch ferienings fan de Miks, yn de Jouster Krante fan hjoed, mar ek de berjochtjowing fan juster dat 80 ferienings op strjitte komme te stean , no it gebou de Miks oan de Brugstrjitte op de Jouwer ticht giet, hat ús fraksje fernúvere. Wy freegje ús dan ek ôf, Hoe komt it dat it kolleezje net op de hichte is dat der safolle ferienings gebrûk meitsje fan de Miks?’

Op de bijeenkomst woensdag was de gemeente, eigenaar van het pand, niet aanwezig. De partij heeft gevraagd naar de reden hiervan en of De Fryske Marren van plan is om mee te werken aan een oplossing voor de bijna 80 verenigingen.