Komst grotere klasse Va schepen beroepsvaart nog allerminst zeker

HEERENVEEN - Het is nog allerminst zeker of de vaarwegen naar Heerenveen en Drachten geschikt worden gemaakt voor de grotere klasse Va schepen van de beroepsvaart.

Dat blijkt uit de discussienotitie ‘Uitwerking besluit Havens en Vaarwegen voor beroepsvaart’ van de provincie Friesland.

Het opwaarderen van de vaarwegen wordt in de discussienota te duur genoemd. Daarnaast wordt het toestaan van deze 110 meter lange en 11,40 meter lange schepen niet toegestaan uit het oogpunt van veiligheid voor de recreatieve hotspots Terherne en Earnewâld.

Eerder al concludeerde Provinciale Staten dat de kosten voor het opwaarderen van de vaarwegen via een alternatief tracé - om zo Terherne en Earnewâld te ontzien - niet opwegen tegen de baten, als alleen naar de aan goederenvervoer gerelateerde baten gekeken wordt.

Over de vaarweg naar Drachten is nog geen finaal besluit genomen. Eerst wordt uitgezocht wat een gebiedsgerichte aanpak van de Hegewarren oplevert, al dan niet in combinatie met een alternatief tracé voor de vaarweg naar Drachten.

Fly-by terminal

Voor Heerenveen is ondertussen al besloten dat de ontheffingen voor klasse Va schepen per 2021 worden stopgezet en dat onderzocht wordt of er een andere oplossing is voor de bedrijven in Heerenveen die afhankelijk zijn van aan- en afvoer via het water. Daarbij wordt gedacht aan een fly-by terminal langs het Prinses Margietkanaal voor containers en/of alternatieve vervoersconcepten voor bulk.

Het opwaarderen van de vaarweg zelf wordt door Provinciale Staten bestempeld als te duur. ,,Omdat de gemeente Heerenveen tijdens de hoorzitting over dit onderwerp aangaf wel degelijk kansen te zien voor een alternatief tracé, kreeg de gemeente middels een ‘right to challenge’ de kans om dit aan te tonen. Ook voor dit onderdeel ligt in oktober een startnotitie voor”, zo staat in de discussienota.

Groter

De huidige klasse IV schepen van de beroepsvaart die door Friesland varen zijn 85 meter lang en 9,30 meter breed. Zij vervangen met hun laadvermogen 54 vrachtwagens. Terwijl de nieuwe klasse Va schepen 110 meter lang en 11,40 meter breed zijn. Zij vervangen 120 vrachtwagens.

Om de vaarwegen begaanbaar te maken voor deze schepen, is niet alleen verbreding van de vaarwegen nodig, maar moeten deze ook worden uitgediept.

Al jaren buigt de provincie zich over de vraag hoe de vaarwegen geschikt gemaakt kunnen worden voor deze grotere vrachtschepen.

Besluitvorming

De definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 30 oktober.

Aan bod komen dan startnotities voor: de Hegewarren en de relatie met vaarweg Drachten, de vaarweg Heerenveen en het onderzoek naar de mogelijkheden van een fly-by terminal, een uitvoeringsprogramma voor het Van Harinxmakanaal en voorstellen voor het verbeteren van de veiligheid op het water.