Aantal basisschoolleerlingen Primus blijft dalen

Joure - Primus heeft veel kleine scholen. De komende jaren moeten hierover besluiten worden genomen. Er worden gesprekken gevoerd met andere schoolbesturen en er wordt ook gekeken naar interne oplossingen.

Scholen dicht

De afgelopen 5 jaar is het aantal leerlingen van Primus met bijna 29% gedaald. Verwacht wordt dat de daling nog een aantal jaren doorzet, tot circa 634 leerlingen in 2021. In 2018 is basisschool De Lytse Mienskip in Haskerhorne gesloten. In 2019 fuseren de basisscholen in Scharsterbrug en Sint Nicolaasga. De locatie in Sint Nicolaasga wordt per 1-8-2019 opgeheven.

Kwaliteit

De basiskwaliteit van de scholen is op orde. De inspectie beoordeelt geen enkele school van Primus als zwak of zeer zwak.

Onderzoek naar fusie

Een fusie met schoolbestuur De Basis wordt nader onderzocht. In 2016 is Primus een holding aangegaan met schoolbestuur De Basis in Heerenveen. De holding heet Ambion. De reden voor het aangaan van de holding was om d.m.v. schaalvergroting de verwachte krimp het hoofd te kunnen bieden en de continuïteit van het openbaar onderwijs in de regio te kunnen waarborgen. Binnen Ambion voeren beide schoolbesturen volledig gescheiden boekhoudingen.

De begroting over 2019 van Primus sluit met een positief saldo. Ook voor de jaren daarna wordt een licht positief saldo verwacht.