Lezing over Blaugraslanden/ Blaugêrzen

Joure - Ultsje Hosper, voormalig directeur van it Fryske Gea houdt op donderdag 4 april om 20.00 uur een lezing over Blaugêrzen, oftewel Blauwgraslanden, bij in Miks Welzijn in Joure.

De heer Hosper werkt op dit moment aan een boek over dit onderwerp. Dicht bij Joure, achter Akmarijp ligt een uitgestrekt gebied Blaugerzen, vooral bekend als schaatsgebied in de winter. Dit anders niet toegankelijke gebied is rijk aan planten en vogelleven.

Blauwgraslanden / Blaugêrzen

Blauwgraslanden zijn onbemeste, halfnatuurlijke graslanden, ontstaan door jarenlang gelijkblijvend agrarisch gebruik: jaarlijks éénmaal maaien en het gewas afvoeren. Vanouds lagen ze vooral in de Lage Midden van Fryslân, tegenwoordig vooral in de beekdalen. Het zijn natte hooilanden waar sprake is van aanrijking van kalkrijk kwelwater tot in het maaiveld.

Ze worden gekenmerkt door een grote soortenrijkdom van zeggen, grassen en kruiden. Ze hebben een blauwgrijze kleur door het voorkomen van Blauwe zegge, Pijpestrootje en Tandjesgras. Van de duizenden hectaren blauwgrasland aan het einde van de 19e eeuw zijn nog slechts enkele tientallen hectaren over gebleven. De laatste 20 jaar zijn ze door natuurontwikkeling weer enigszins toegenomen. De uitgestrekte blauwgraslanden in De Lage Midden waren in het verleden tevens soortenrijke weidevogelgebieden.

De lezing is voor iedereen vrij toegankelijk.

Plaats: Miks, Brugstraat 1 Joure

Tijd: Aanvang jaarvergadering Moai Skarsterlân 19.00

Aanvang lezing: 20.00