Voormalig wethouder Durk Durksz (60) blijft geloven in dualisme

Joure - Na negen jaar in het college zitting te hebben genomen, moest wethouder Durk Durksz (60) op 20 februari de FNP zetel inleveren. Het kwam niet als een verrassing, maar de hardheid verbaasde hem wel. ,,Ik bin wol skrokken fan de hurde wurden dy’t sein binne’’, vertelt hij. ,,Ik freegje mei ôf of’t dit no in ferstandich beslút fan de ried wie. Dit hie wol oars kinnen.’’

De zandwinning bij Oudemirdum, een besluit uit de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat, deden hem en zijn collega Durk Stoker de das om. De partij wilde in eerste instantie de zandwinning doorzetten, maar kwam later tot inzicht dat zij toch niet achter de plannen stonden. ,,De party fûn dat it oars moest. We ha it mei elkoar d’r oer hân. Yn it kader fan dualisme is dit mooglik sunder wriuwing. De party makket de keuze en dêr hast it as wethâlder mei te dwaan. Dualisme yn optima forma.’’

Maar zo ging het niet. De laatste weken sloeg de stemming om. Andere partijen roken een plek op het pluche. De steun van de ChristenUnie, Burgerpartij, NCPN en de FNP mochten niet meer baten. ,,It wie die jûn sels gjin ferrassing meer. Dêr wie mar ien útkomst mooglik. Ik hie noch wol de hoop dat it, yn it ramt fan it dualisme, noch wol goed komme soe, want yn it college wie der gjin skeel. Wy hawwe yn it kollege prima mei elkoar oparbeide. We hawwe goeie debatten en diskussies hân. Ik hie hope op in waarme oerdracht.’’

,,It bysondere is dat as in wethâlder of boargemaster fuort moat, dan had ‘r faaks domme dingen dien. Dat is hjir hielendal net oan de oarder. Dat waard ek troch de rie erkend. Dan is it de politieke realiteit dasto fuort moast. En dat is apart, hiel apart.’’

Zijn eigen partij verwijt Durksz niets. Dat het standpunt gaandeweg is veranderd, daar staat hij achter. Op de wat-als vraag heeft hij geen antwoord. ,,Dat wit ik echt net. Ik tink dat de koälisje der noch hier sitten, mar fjierder? Die fraach ha ik mysels ek net stelt. De stimming wie oars en dat is de wurklikheid. Der ha wy it mei te dwaan.’’ In het dualisme gelooft Durksz nog steeds, maar de uitleg ervan verschil wel per persoon vindt hij. ,,Of miskien sjoch ik it oars. Mar ik leauw echt in dit systeem.’’

De laatste maand was vervelend voor hem. Hij heeft het liever over de successen. Waarvan toch één opvallende: de fusie van de drie gemeenten. ,,It is in geweldige ynspanning west om it ta ien gemeente te smijen en it op ambtelik nivo goed te krijen. En wat had de boarger der fan meikrigen? Gelokkich net folle en dan is it goed gien. De Fryske Marren stiet as gemeente as in hûs!’’ Verder is hij trots op zijn medewerking aan Knooppunt Joure, herinrichting van de verschillende dorpen, bv. centra van Oudemirdum en Lemmer, het cultuurplein, Tûk Wenjen, vaarwegen, uitdiepen van de Langweerder Wielen en het fietspad Oudega-Elahuizen.

,,Spitigernoch binne der noch in soad saken dy’t lizzen bleauuw binne. Ik hie se graach ôf meitsje wollen. It hat net sa wêze mocht. Dizze doar is ticht en der giet fêst wer in oare doar iepen. Welke dat is, dat sjogge wy letter wol. Ik kin der gjin sinnich wurd oer sizze.’’

Brenda van Olphen