Landbouw werkt samen met provincie en waterschap aan uitvoering Feangreidefisy

FRYSLAN

Zeven landbouworganisaties in Fryslân gaan de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân helpen bij de uitvoering van de Feangreidefisy.

De landbouworganisaties hebben hierover afspraken gemaakt met provincie en waterschap. De landbouwsector sluit bestuurlijk en ambtelijk aan bij de uitvoering van de Feangreidefisy. Hiermee tracht de sector een goed toekomstperspectief voor boeren in Friesland te behouden. In de Feangreidefisy staan onder andere maatregelen om de bodemdaling in het veenweidegebied te vertragen. Afspraken over de uitvoering Naar aanleiding van de informatieavonden over de Feangreidefisy in Fryslân dit voorjaar, hebben de partijen afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de landbouwsector in de uitvoering van de visie. Zo komt er een Bestjoerlik Oerlis Feangreide. Hierin krijgt namens de betrokken landbouworganisaties een landbouwbestuurder zitting naast verantwoordelijk gedeputeerde Sietske Poepjes en dagelijks bestuurder Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân. Mogelijk sluiten vertegenwoordigers van andere belangen hier ook bij aan. Partijen gaan met elkaar afspraken maken over de uitvoering van maatregelen zoals peilbeheer, onder water drainage en duurzaam bodembeheer. Verder zet de landbouwbestuurder zich samen met provincie en waterschap in voor het onderzoeken en benutten van de mogelijkheden voor de landbouw en het verkrijgen van draagvlak voor de maatregelen. Het programmateam wordt versterkt met een landbouwadviseur. Dit team werkt aan het uitvoeringsprogramma van de Feangreidefisy. Deze adviseur brengt landbouw kennis in en gaat boeren helpen bij het opzetten van proefprojecten. Betrokken organisaties en vervolg De volgende landbouworganisaties zijn bij de afspraken betrokken: LTO Noord, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Agrarische Jongeren Friesland, het Fries Grondbezit, Federatie van Polderbelangen, Kollektievenberied Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân. De beide overheden gaan ook in overleg met de natuur- en milieuorganisaties en andere belangengroeperingen over hoe zij aan de uitvoering van de Feangreidefisy bij willen dragen.

Auteur

Brenda van Olphen