Ingezonden | Standpunt CDA leerlingenvervoer

Joure

Het leerlingen vervoer heeft het afgelopen half jaar veel aandacht gekregen in de gemeenteraad maar zeker ook in de media. Niet altijd is er een zuivere weergave van de door de fractie van het CDA ingenomen standpunten en belangrijker nog, op welke afwegingen de standpunten zijn ingenomen.

In de verordening leerlingenvervoer is vastgelegd dat vergoeding voor het reizen met openbaar vervoer naar het speciaal voorgezet onderwijs wordt beëindigd en dat er centrale opstapplaatsen worden ingevoerd in de gehele gemeenten voor kinderen die naar het speciaal basisonderwijs gaan. Het laatste punt heeft voor de nodige onrust gezorgd. Dit alles in het kader van de forse bezuinigslag die ook onze gemeente moet maken. De verordening leerlingenvervoer De Fryske Marren is op 23 september 2014 vastgesteld door de Raad. Het voorstel is met uitzondering van de NCPN door alle partijen aangenomen. Op 15 september 2015 is er een zwartboek leerlingenvervoer aangeboden aan de Raad van de Fryske Marren. Hierin zijn de knelpuntenpunten, met name de veiligheid en beschutting van de opstapplaatsen benoemd. Op basis hiervan is een motie geïnitieerd door het CDA met steun van FNP, VVD en CU aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht zorg te dragen voor veilige en beschutte opstapplekken, de aanvragen voor het leerlingenvervoer vlot en zorgvuldig af te handelen en voor de zomer van 2016 met de raad te delen hoe de afhandeling wordt ervaren door betrokkenen. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente een aantal opstapplekken aangepast en heeft er een gesprek plaatsgevonden met wethouder Frans Veltman en een aantal verontruste ouders. Vervolgens is er in april 2016 door de "Adviesraad Sociaal Domein" een zogenaamd ongevraagd advies uitgebracht aan het college. Dit advies is op de agenda van de commissie samenleving van 10 mei geplaatst. Het advies is op dat moment nog niet besproken in het college, er ligt dus geen collegestandpunt voor, wat bespreking onmogelijk maakt. Door onze inwoners kan dit als bijzonder formeel worden ervaren, echter taken en verantwoordelijkheden zijn zorgvuldig vastgelegd. We borgen hiermee onze democratische rechtsstaat. De lijn die de fractie van het CDA in deze heeft uitgezet en ook wil vasthouden is drieledig: In de motie die is aangenomen ligt het verzoek tot evaluatie voor de zomer van 2016. Wij vinden het belangrijk ons te houden aan deze afspraak, op basis hiervan kunnen we een integrale zorgvuldige afweging maken. Het te pas en onpas aanpassen van beleid zonder een gedegen analyse geeft geen pas en helpt deze kinderen niet. Wij vinden het belangrijk dat alle ouders van deze kinderen de mogelijkheid krijgen gehoord te worden, het is ons niet duidelijk hoe groot de groep ouders is, die het actiecomité vertegenwoordigt. Wij vinden het belangrijk naar al onze inwoners te luisteren, ook naar degenen die misschien minder op de voorgrond treden. Aan de bespreking van het ongevraagde advies van de adviesraad Sociaal Domein in de raadsvergadering van 25 mei, ligt geen besluitvorming ten grondslag. Er worden verwachtingen gewekt die niet kunnen worden waargemaakt. Ouders worden met een kluitje in het riet gestuurd. Het CDA is geen partij van snel en goedkoop scoren maar wil gedegen tot besluitvorming komen. Hier heeft onze samenleving in zijn algemeenheid (en in dit geval deze kwetsbare kinderen) recht op. Voorafgaand aan de bespreking zullen een aantal leden van de fractie van het CDA (in aanwezigheid van een aantal betrokken ouders) bij de opstapplaatsen langsgaan om zo met eigen ogen de situatie te beoordelen, ook dat is onderdeel van zorgvuldige besluitvorming. Namens de CDA fractie Ria Derks

Auteur

Brenda van Olphen