Agenda |Toanielútfiering Fryske Krite de Jouwer Amateurs

Joure

Acht akteurs krûpe yn de hûd fan de amateurspilers fan “Toanielploech Acht”.

De toanielploech mei einlings repetearje yn de grutte seal fan de skouboarch. Om it nivo omheech te heljen, ha se foar dizze foarstelling in profesjonele regisseur ynhierd. De sfear wurdt oanienwei nerveuzer, der is net folle tiid mear oant de premjêre. De regisseur wurdt ûngeduldiger, kostúms binne net ôf, der is gjin dekor en wa docht no eins presiis wat? En wa sit der hieltyd mei it ljocht om te kloatsekjen, wa docht it mei de regisseur? Allegear fragen dêr’t noch in antwurd op komme moat. Onder andere op zaterdag 12 maart en zondag 13 maart. http://www.fryskekrite.nl.

Auteur

Brenda van Olphen